גיליון 5822 עמוד 37 מתאריך 23/06/2008הנ״ל תתכנס ביום 28.7.2008 בשעה 9.00, במשרדה הרשום של החברה, רח' אלוף דוד 161, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם אומידי, מפרק

בילו מיגון ובטחון בע׳׳מ

(ח״פ 0—352918—51)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג—1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 28.7.2008 בשעה 9.00, במשרדה הרשום של החברה, רח' עולי הגרדום 23, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם קמחזי, מפרק

א.ש. רום כפר סירקין למסחר והובלה בע׳׳מ

(ח״פ 6—081325—51)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג—1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 28.7.2008 בשעה 9.00, במשרדה הרשום של החברה, רח' הדקלים 16, כפר סירקין, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרים פרידריך, מפרקת

א.ס.א בית דפוס בע׳׳מ

(ח״פ 2—194211—51)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג—1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 28.7.2008 בשעה 9.00, במשרדה הרשום של החברה, רח' הברזל 31, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי אתזור, מפרק

א. אהרונוב שרותי רכב בע׳׳מ

(ח״פ 8—195745 — 51)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג—1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 28.7.2008 בשעה 9.00, במשרדה הרשום של החברה, רח' הנשיא 60, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דרור אהרונוב, מפרק

פארסר בע״מ

(ח״פ 2—378088—51)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג—1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 31.7.2008 בשעה 19.30, במשרדו של המפרק, רח' אבטליון 34, אלעד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי שפר, עו״ד, מפרק

אל הוד - נהול פרויקטים בע׳׳מ

(ח״פ 7—122434 — 51)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג—1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 31.7.2008 בשעה 10.30, במשרדו של רו״ח שמואל רוסק, רח' סמולנסקין 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודית לוי, מפרקת

גיניאה - שריסט אחזקות בע׳׳מ

(ח״פ 9—257002—51)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג—1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 31.7.2008 בשעה 10.00, אצל יצחק גיניאה, רח' שלמה צמח 1, ירושלים 96190, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אדריאן שריסט יצחק גיניאה

מ פ ר ק י ם


3555 ילקוט הפרסומים 5822, כ' בסיוון התשס׳׳ח, 23.6.2008