גיליון 5823 עמוד 1 מתאריך 24/06/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״א בסיוון החשס״ח    5823    24 ביוני 2008

עמוד

JSS9.


הודעה מס׳ 24 בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

הודעה מס׳ 24 בדבר מקבלי הסכומים מעיזבובות לטובת המדינה

לפי נוהל עבודת הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיובונות לטובת המדינה והליך קבלת כספי ההקצבות

בהתאם לסעיף 5ו(8) לנוהל עבודת הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה והליך קבלת כספי ההקצבות’, שפורסם בילקוט הפרסומים 5154, התשס״ג, עבר 410ו, מתפרסמת ביה רשימת מקבלי סכומים מעיזבונות לפי החלטת הוועדה לשנת 2008, בציון מטרת ההקצבה והסכומים שקיבל כל אחד מהם,

הרשימה כוללת הקצבות בסכום של 75/409,000 שקלים חדשים,

559ג ילקוט הפרסומים ג 582, כ"א בסיוון ה תש ס ״ח, 24.4.2008