גיליון 5824 עמוד 1 מתאריך 26/06/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ג בסיוון התשס״ח    5824    26 ביוני 2008

עמוד

מינוי שופטת נוער לפי חוק הנוער(שפיטה, ענישה

ודרכי טיפול)....................................................................... 3624

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות למוסדות ציבור המבצעים פרויקטים של בינוי ופיתוח תשתיות בבתי חולים ציבוריים-כלליים

באזור הצפון....................................................................... 3624

הודעה בדבר עדכון שכר מינימום........................................ 3625

הודעה על התליית רישיון לפי פקודת הרופאים............. 3625

תמצית תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2008

(אשקלון, כפר סבא)........................................................... 3625

עמוד

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות

הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגת הציבור........ 3626

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית..................... 3627

הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה בפנקס

המפלגות.............................................................................. 3628

הודעות לפי חוק התכנון והבניה........................................... 3628

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................. 3660

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט....................... 3664

הודעות מאת הציבור................................................................ 3666