גיליון 5824 עמוד 2 מתאריך 26/06/20082


2


3


מינוי שופטת נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-י97י בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופטת הלית סילש, ת׳׳ז XXXXX808, שופטת של בית משפט השלום בראשון לציון, לשמש שופטת נוער, עד לתום תקופת כהונתה באותה ערכאה. כ׳׳א באייר התשס׳׳ח (26 במאי 2008) (חמ 3-686)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

י ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134.

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות למוסדות ציבור המבצעים פרויקטים של בינוי ופיתוח תשתיות בבתי חולים ציבוריים־כלליים באזור הצפון

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-985י

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-1985', ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות (להלן - המשרד) לתמיכה במוסדות ציבור המבצעים פרויקטים של בינוי ופיתוח תשתיות בבתי חולים ציבוריים-כלליים באזור הצפון, כמפורט להלן:

כללי

י. (א) ועדת התמיכות של המשרד (להלן - הוועדה) תדון בעניין תמיכה מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן2(להלן - הנוהל).

(ב)    התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון.

(ג)    בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום שוויוני אחיד וענייני של המבחנים שנקבעו.

(ד)    כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי נסיבות העניין; החלטת הוועדה תהיה מנומקת.

התנאים למתן התמיכה

תמיכה לפי מבחנים אלה, תינתן לבית חולים שנתקיימו בו כל אלה:

(י) בית החולים הוא ציבורי-כללי שאינו בית חולים ממשלתי ואינו בית חולים בבעלות קופת חולים;

(2) בית החולים פועל במחוז הצפון, כפי שנקבעו גבולותיו בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם, שבתוקף מזמן לזמן לפי סעיף 3 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש”ח-948י3;

ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 60; התשנ׳׳ב, עמ' 34. י”פ התשנ׳׳ב, עמ' 2569; התשנ׳׳ד, עמ' 6י47; התשנ׳׳ז, עמ' 0י7י; התש׳׳ס, עמ' 3264; התשס׳׳א, עמ' 402 ועמ' 628י; התשס׳׳ב, עמ' י76; התשס׳׳ג, עמ' 358י; התשס׳׳ד, עמ' 07י, עמ' 298 ועמ' 2030; התשס׳׳ה, עמ' 330 ועמ' 40״. י”פ התשי׳׳ז, עמ' י76.

(3)    בית החולים פועל בהתאם לתנאי הרישיון שניתן לו;

(4)    בית החולים הציג תכנית לשדרוג חדרי ניתוח, חדרי לידה או מחלקות לרפואה דחופה (להלן - פרויקט בינוי);

(5)    המנהל הכללי של המשרד אישר כי פרויקט הבינוי הוא בעל חשיבות לצורך תפקוד ראוי של בית החולים לשם מילוי משימותיו;

(6)    פרויקט הבינוי אושר בידי ועדת הפרויקטים של המשרד;

(7)    בית החולים גייס לטובת ביצוע פרויקט הבינוי סכום של 50% לפחות מכלל עלות פרויקט הבינוי ממקורות חיצוניים, כך שתמיכת המדינה בפרויקט הבינוי,

בהתאם למבחנים אלה, לא תעלה על 50% מכלל עלות פרויקט הבינוי.

3.    למען הסר ספק, יובהר כי הסכום המצטבר של תמיכת המדינה בהתאם למבחנים אלה לא יעלה על 50% מכלל עלות פרויקט הבינוי.

4.    סך כל התמיכה שיקבל בית החולים לפי מבחנים אלה לא יעלה באופן מצטבר על 6 מיליון שקלים חדשים.

ההסכם שבמסגרתו תינתן התמיכה

5.    התמיכה תינתן במסגרת הסכם שייחתם בין המדינה לבין בית החולים (להלן - ההסכם), שבו יפורטו, בין השאר, הנושאים האלה:

(י) המקורות ודרכי המימון של פרויקט הבינוי;

(2)    סכום התמיכה שתיתן המדינה לבית החולים, בחלוקה לשלבי פרויקט הבינוי השונים והתנאים למתן כספי התמיכה בכל שלב; לא תועבר התמיכה,

ביחס לכל שלב בפרויקט, אלא לאחר שבית החולים הוכיח כי גייס מקורות בגובה מלוא הסכום המשלים את מלוא סכום התמיכה המיועד, עד לגובה מלוא עלות הפרויקט, וכי מקורות מימון בסכום המקביל לסכום התמיכה המועבר, ביחס לאותו שלב, מצויים בחזקתו;

(3)    עמידת בית החולים בביצוע פרויקט הבינוי בהתאם לתנאים ולשלבים שנקבעו בהסכם.

6.    ההסכם יגובש בשים לב להסכמים קודמים שנערכו על פי מבחנים אלה ובשים לב למבחנים המנויים בסעיף קטן 7(ז) להלן, ככל שישנם כאלה, ויאושר על ידי היועץ המשפטי של המשרד.

תנאים נוספים למתן התמיכה

7.    (א) במסגרת הבקשה לתמיכה בעבור תחום הפעילות

הנתמכת לפי מבחנים אלה, לא יבקש המוסד תמיכה בעד הוצאות שהוצאו במסגרת תחום פעילות אחר.

(ב)    מוסד לא יבקש תמיכה בעבור פעילות, שלא פורטה בתכנית פרויקט הבינוי.

(ג)    המוסד לא יקבל תמיכה לתחום פעילות שאושרה לפי מבחנים אלה, אם נמצא כי הפעילות שבוצעה בתחום זה לא עמדה באיכות כפי שנקבעה בתכנית פרויקט הבינוי.

(ד)    לא תינתן תמיכה למוסד שאינו משתף פעולה עם ביקורת מטעם המשרד בשנת הגשת הבקשה.

(ה)    לא תינתן תמיכה לפעילות הנתמכת בידי משרד ממשלתי אחר; לא תינתן תמיכה בעד פעילות שהמשרד משתתף בה בדרך אחרת.

ילקוט הפרסומים 5824, כ״ג בסיוון התשס״ח, 26.6.2008 3624