גיליון 5826 עמוד 1 מתאריך 30/06/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ז בסיוון התשס״דו    _5826_ 50 ביוני 2008

עמוד

הודעות מאת הרשס לעניני ירושה......................................................3728

הודעות מאת הבונס הרשמי........................................................... 3674