גיליון 5826 עמוד 77 מתאריך 30/06/2008מועד קייס אשיפמ משתתפים ראשמוי

טוקדקמם אסיפת נושים דאשתת

תאריץמתן vt *יריק

מש. תיק גיתמ״ש

מש׳ מיק

«׳׳ר

שגונה

משפר j חבית/עסותה

שם ועדה/קמותה 1

12:00

17/00/08

11:30

17/08/08

30/64/08

849/07

4769

יתרי טוניס 19 ,ביה אליוגזר־וזדרה

513130146

ולעובר עבודות חשמל (2001) בעי□

16:00

02/09/08

15:30

02/09/08

12/05/08

999/07

4772

שד׳ חחסתדרות 2 ,חיפה

511592367

טל-קו□(נבק.) בעינן

10:30

31/08/08

10:00

31/08/08

18/05/08

1067/07

47B2

ירושלים 27 ,חיסח

513184721

א.א.י; כמויטיןבע״בז

12:00

28/08/08

11:30

28/08/08

19/05/08

1220/07

4796

,בברגדידזז

512149279

אבו שבב דמווד ועדה לעבודות מחכו! בעימ

10:00

18/08/08

09:30

18/08/08

06/04/08

1246/07

4809

חטחנוז 45 ,כנימיגוז

513338699

היפר בבעדנה

15:30

26/08/08

15:00

26/08/08

01/05/08

196/08

4814

ת.ד. 42,א,ת, תפן

512900903

t רם לאיכות הסביבה בע־מ

11:00

17/08/08

10:30

17/08/08

06/04/08

1278/07

4813

ת.ד. 32 ,דליהאלכרטל

511992745

בא,ס.1.(1994) חסרה לקבלטוז כללית סחו י׳עיוק 0ע״מ

15:30

04/11/08

15:00

04/11/08

14/05/08

155/08

4829

ת.ד. 247 ,אור עקיגא

512737156

קיזרל״ט בעינן

12:00

31/08/08

11:30

31/08/08

01/05/08

218/08

4837

הרצליה 28 ,חיפה ודד, 7102

510530793

’.עוטראוס a פלד תנרר■ קבלנית בעינן

11:30

01/09/08

11:00

01/09/08

18/05/08

230/08

4825

מירון 33 ,קרית אתא

513255539

גר,ם.ל. בעיט


אסיפות יתקימו במשרדי המג״ר מיד פל״ים is א׳ז חיפה לבנה ברעוז,עו״ד, סגן הבונ״ר,מנהלמחוז חיפה והצפנו

מחוז נצרת_הודעותעל פתן מוי פי דוק ואסיפות ראשונות של(ושים ושל מ שתת פי a

מועל קיזס אסיפת משתתפים ראשמח

מקד קיוס אסיפת נושים דאשוווו

תארי ן מתן *1 פירוק

מס. תיק מיחמ״ש

מסי מיק כנ״ר

קתוגת

משמר

תברח/קפותוז

שס תברח/ינסותת

10:00 17/08/08

09:30 17/08/00

03/04/08

280/07

4689

בריס 6/2 ,צפה

512025289

אאן מובילי ציח־ כבד בעינז


אסיפות יתקימז במעי רדי חבונ״ר בשד׳ פל״ים 1S א׳, חיפה למה פר עוז, עו״ד, סגן המנ״ד, מנהל מחוז חיפה והצפון

מחוז באר שגע    הודעות על מתן צווי פירוק ואסיפות ראשונות של גושים ועול משתתפים

מוקד קיום אסיפת משתתפים ראשונה

פוקד קייס אסיפת נושים יאשתה

מאייד מתן מפירוק

מש. מיק גיתמ״ש

פס׳ תיק כנ״׳ר

נתזבת

מס׳פד

תבדח/קמותת

שםמפרת/קטיתמ

10:30 14/09/08

10:00 14/09/08

25/05/08

8053/08

2917

קבוץ יד טח־בי אשקלון

512281601

בס עוז בזטכטלוגתת בעיס

10:30 11/09/08

10:00 11/09/OB

25/05/08

8057/08

2918

שדת ניצן 72 ,ד.בוזמב

513765727

בזטניק(מ׳צק זאבי) בעיב?

10:30 08/09/08

10:00 08/09/08

25/05/08

8093/08

2920

מלילות 7 ,דדחננב

513204636

מת, את גלל וזקלאזוז בעיט

10:30 24/08/08

10:00 24/08/08

25/05/08

8115/08

2922

א.ת.עדוולו□ ,אשדוד

513299412

קונדיטוריה רעות בע״כז

10:30 26/10/08

10:00 26/1 q/oa

04/06/08

8151/08

2929

דרך ישראל פולק 44 ,קריה גת

510812217

פולגת טקסטיל בעינז

אסיפות יתקיפו במשרדי הכונ״ר ברת׳ התקווה 4, באר שבע צבי קויש,עו״ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז באר שבע

3803 ילקוט הפרסומים 5826, ב״ז בסיוון התשם־ח, 50.6.2008