גיליון 5826 עמוד 78 מתאריך 30/06/2008המחיר 20 .י 2 שקלים חדשים


ISSN 0334-3030


סורר בטח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפים הממשלתי