גיליון 5827 עמוד 1 מתאריך 01/07/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ח בסיוון התשס״ח    5827    1 ביולי 2008

עמוד

הודעה בדבר רישום הקדשות ציבוריים לפי חוק הנאמנות.............................................................3802

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות המכס, תקנות סוכני המכס, תקנות מס קניה (טובין), ותקנות הבלו על דלק ........................................................................................................................3808