גיליון 5828 עמוד 1 מתאריך 03/07/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ל' בסיוון התשס״ח    5828    3 ביולי 2008

עמוד

הודעה על מינוי נציגי הממשלה בוועדת הבחירות

למועצת הרבנות הראשית............................................ 3816

הודעה על מינוי חברה למועצה לשידורי כבלים ולשידורי

לוויין לפי חוק התקשורת(בזק    ושידורים)............. 3816

הודעה בדבר מספר שופטים שיכהנו בבית המשפט

המחוזי מרכז....................................................................... 3816

מינוי חבר לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים

ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים................................ 3816

הארכות מינוי חברים לוועדות ערעור לפי החוקים

האמורים.............................................................................. 3816

מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין

מינהליים............................................................................. 3817

הארכת מינוי חברים לוועדות ערעור לפי החוקים

האמורים.............................................................................. 3817

מינוי ממלא מקום יושב ראש ועדת ערר לפי חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה

למטרות סיוע והנצחה)................................................... 3818

אישור רשימה של סניגורים לפי חוק שירות המדינה

(משמעת).............................................................................. 3818

עמוד

הודעה בדבר קביעת רשימת בוחנים לפי חוק הפטנטים. 3818

מינוי חבר ועדת רישיונות לפי חוק הנוטריונים............. 3818

הודעות על הכרה וחידוש הכרה בעמותות לאימוץ

בין-ארצי לפי חוק אימוץ ילדים................................. 3818

הודעות על מינוי וביטול מינוי סגני פסיכיאטר מחוזי

לפי חוק טיפול בחולי נפש............................................ 3819

מינוי פקיד גביה לפי פקודת המסים (גביה)..................... 3819

תיקון הכרזה על מקום מעצר לפי חוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים)....................................... 3819

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים

קיבוציים.............................................................................. 3819

אכרזות בדבר החלפת תקנים רשמיים............................... 3819

אכרזות בדבר שינוי תקנים רשמיים................................... 3820

תיקון הודעה על פתיחה בחקירה בעניין הארכת היטל

היצף לפי חוק היטלי סחר............................................. 3820

הודעה בדבר הוראה להכנת תכנית מיתאר ארצית..... 3821

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 3821

הודעות מאת הציבור ............................................................... 3832

דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 3846