גיליון 5829 עמוד 1 מתאריך 07/07/2008ילקוט הפרסומים

ד' בתמוז התשס״ח


5829


7 ביולי 2008


עמוד

צו הגנה לסמלי ארגון אונסקו......................................................... 3848

צו הגנה לסמל המועצה האזורית רמת הנגב ............................................ 3848

מינוי ועדת ערר לרישוי לפי תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס)............................ 3848

אצילת סמכויות לפי חוק שירות המדינה (משמעת)....................................... 3848