גיליון 5830 עמוד 1 מתאריך 08/07/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ה' בתמוז התשס״ח    5830    8 ביולי 2008

עמוד

הודעה על מינוי חברים למועצת מקרקעי ישראל........ 3850

הודעה על גמר כהונתה של שופטת לפי חוק בתי

המשפט................................................................................. 3850

מינוי הנהלת הקרן למימון תובענות ייצוגיות................ 3850

מינוי ועדת משמעת לפי חוק שמאי מקרקעין................. 3850

הארכת מינוי חבר בוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

(שבח, מכירה ורכישה)................................................... 3850

תיקונים למבחנים למתן תמיכות של משרד ראש

הממשלה למוסדות ציבור............................................. 3850

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות

חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות).......... 3851

הודעה על עדכון סכומים לפי החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נושאי משרה שיפוטית

ושאיריהם).......................................................................... 3852

הודעות על עיבוד סטטיסטיקה............................................. 3853

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 3853

הודעה בדבר שינוי בתקן........................................................ 3853

עמוד

אצילת סמכויות לפי תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס) 3853

הסמכה לפי פקודת הרוקחים................................................. 3854

הודעה בדבר העלות התחשיבית המעודכנת לפי

תקנות הגליל(תשלום סובסידיות לבעלי מכסות). 3854 הודעה על שביתות והשבתות שהתקיימו במערכת

בתי המשפט ובלשכות ההוצאה לפועל.................. 3854

מינוי מנהל ארנונה (מגידו)..................................................... 3855

הודעות הסדר זכויות במקרקעין......................................... 3855

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות..................................... 3856

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.5.2008.. 3856

הודעת ביטול הסכם קיבוצי............................................ 3858

הודעות בדבר רכישות קרקעות לצורכי ציבור ............... 3858

הודעה לפי חוק התכנון והבניה........................................... 3860

הודעה לפי חוק הצהרות מוות ............................................. 3860

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3860

הודעות מאת הציבור ............................................................... 3863