גיליון 5831 עמוד 1 מתאריך 10/07/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ז׳בתמוז התשס״ח    5831    10 ביולי 2008

עמוד    עמוד

מינוי ועדות אתיקה והרכבן לפי חוק זכויות החולה....    3874    הודעות על אישור שיכונים ציבוריים............................... 3882

הארכת הסכם בדבר מימח איסו^ והעברת קורבנות    הודעה    בדבר    שיעורי ריבית החשב הכללי...................... 3884

אסון........................................................................................ 3874

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 3885

הודעותעלמיזוגחברות......................................................... 3875

הודעות בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים    הודעות    לפי    חוק התכנון והבניה......................................... 3893

למתן היתרים בתקופת ביניים.................................... 3879    הודעות מאת הציבור............................................................... 3920