גיליון 5832 עמוד 1 מתאריך 15/07/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב בתמוז התשס״ח    5832    15 ביולי 2008

עמוד


עמוד

מינוי סגן הממונה על המרשם לפי חוק המקרקעין....... 3930

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך מוסף... 3930 מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות... 3930

הכרה במוסד רפואי לפי חוק העונשין............................... 3930

הודעה על מינוי סגן פסיכיאטר מחוזי לפי חוק טיפול

בחולי נפש........................................................................... 3931

הודעה על מינוי חברים לוועדות רפואיות לעניין גמלת

ניידות.................................................................................... 3931

מינוי פקיד סעד ופקיד סעד מחוזי לפי חוק הסעד (סדרי

דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים).................. 3931

מינוי מפקחים לפי חוק הטיס וחוק רישוי שירותי

התעופה ............................................................................... 3931

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות).......... 3931

הסמכת מאבטח לפי חוק סמכויות לשם שמירה על

ביטחון הציבור................................................................... 3932

מינויים לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר........................ 3932

מינוי מפקחים ומפקחי מקנה לפי פקודת מחלות

בעלי חיים ופקודת הכלבת........................................... 3932

מינוי רופאים וטרינרים ממשלתיים לפי החוקים

האמורים.............................................................................. 3933

הטלת תפקיד מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ............................. 3933

מינוי ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים

לפי החוק האמור .............................................................. 3933

מינוי ממונה למועצה הדתית חדרה................................... 3934 הודעות בדבר הרכב מועצות דתיות (מעלה יוסף,

קרית יערים)........................................................................ 3934

הודעה בדבר חילופי גברי במועצה הדתית פרדסיה... 3934 הודעה על מדד יוקר הבריאות לפי חוק ביטוח בריאות

ממלכתי ................................................................................ 3934

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים,

מקומן ומועדיהן לפי תקנות סוכני המכס............... 3934

הודעה על מחיקת רישום סוכן מכס מפנקס סוכני המכס.. 3935 הודעה על מחיקת תאגיד סוכן מכס מפנקס סוכני

המכס..................................................................................... 3935

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט.......................... 3935

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 3935

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2008 (אלעד, נתניה, מודיעין מכבים רעות, פתח תקוה

ורמלה).................................................................................. 3936

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה(ראש העין). 3939 הודעות על מינוי ועדת ערר לארנונה (קרית גת,

שפיר)..................................................................................... 3939

הודעה על מינוי מנהלת ארנונה (גני תקוה).................... 3939

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות....................................... 3940

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 3940

הודעות בתי הדין הרבניים....................................................... 3955

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3960

הודעות מאת הציבור ............................................................... 3963

הודעות מאת בנק ישראל.......................................................... 3976

תיקון טעות