גיליון 5833 עמוד 1 מתאריך 21/07/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח בתמוז התשס״ח    5833    21 ביולי 2008

עמוד

הודעות בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז והוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת

לפי חוק שירות המדינה (מינויים)............................. 3978

הודעה על הכרה בתוספת קבועה לפי חוק שירות

המדינה (גמלאות)............................................................ 3978

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 3978

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות....................... 3978

הודעה על מינוי יושב ראש המליאה, יושב ראש הוועד

המנהל וחברים לוועד המנהל של רשות השידור.... 3979 הודעה על מינוי חברים למועצה הציבורית להנצחת

זכרו של בנימין זאב הרצל............................................ 3979

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 3979

מינוי שופט ומינוי רשמת לבית המשפט לענייני משפחה. 3980

מינוי רשמים לפי חוק בתי המשפט..................................... 3980

מינוי יושבי ראש לוועדות הבחירות האזוריות לפי חוק

הבחירות לכנסת ............................................................... 3980

מינוי מפקחת על רישום מקרקעין........................................ 3981

מינוי יושב ראש לוועדת ערר לפי חוק רישום קבלנים

לעבודות הנדסה בנאיות............................................... 3981

מינוי יושבת ראש מותב לוועדות עררים לפי חוק נכי

רדיפות הנאצים וחוק בתי דין מינהליים................ 3981

מינוי יושבת ראש מותב לוועדות ערעורים לפי חוק

נכי המלחמה בנאצים וחוק בתי דין מינהליים..... 3981

מינוי יושבי ראש מותבים נוספים לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים

ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים................................ 3981

הארכת מינוי חבר לוועדות ערעור לפי החוקים

האמורים.............................................................................. 3982

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור לפי חוק

הנכים(תגמולים ושיקום), וחוק בתי דין מינהליים. 3982

עמוד

הארכת מינוי חבר לוועדות ערעור לפי החוקים האמורים 3982 מינוי יושבי ראש לוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

(שבח, מכירה ורכישה) ................................................... 3982

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדת ערר ומינוי חבר בוועדת ערר לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב)

וחוק בתי דין מינהליים.................................................. 3983

מינוי בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין

לפי חוק הכניסה לישראל.............................................. 3983

הודעה בדבר קביעת רשימת בוחנים לפי חוק הפטנטים. 3983

מינוי סגן מנהל לפי פקודת מס הכנסה.............................. 3983

מינוי סגן מנהל לפי חוק מיסוי מקרקעין(שבח ורכישה).. 3983 הודעה על מינוי חברים במינהלת הקרן לפיצוי נפגעי

תאונת דרכים..................................................................... 3983

מינוי ממונה על הגביה ופקיד גביה.................................... 3984

מינוי פקיד שומה ועוזרי פקיד שומה................................. 3984

נוהלי בדיקת תשקיף של קרן להשקעות משותפות

בנאמנות לעניין היתר לפרסומו.................................. 3984

תיקון להודעה על החלטות מועצת הביטחון של ארגון האומות המאוחדות האוסרות או מגבילות העברה

של ציוד לחימה או ציוד טילים.................................. 3985

מינוי רשויות תימרור מקומיות ותיקון מינוי ותיקון אצילת סמכויות ברשות תימרור מרכזית לפי

תקנות התעבורה............................................................... 3985

הודעה על אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה....... 3986

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 3986

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 3999

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 5025

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 4026

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 4029

הודעות מאת הציבור ............................................................... 4030