גיליון 5833 עמוד 2 מתאריך 21/07/2008הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי׳׳ט-1959י (להלן - החוק), ועל פי הצעת ועדת שירות המדינה, החליטה הממשלה לקבוע כי על משרת ראש מערך הגיור במשרד ראש הממשלה לא תחול חובת מכרז לפי סעיף 19 לחוק, בתנאי שהמועמד ייבחר בוועדה לאיתור מועמדים, שעקרונות פעולתה נקבעו בהחלטות הממשלה מס' 345 מיום 14.9.1999 ומס' 2541 מיום 29.9.2002, כפי שפורסמו בהודעה בדבר תנאים למינוי למשרות בפטור מחובת מכרז פומבי2, והרכבה יהיה כדלקמן:

-    הרב הראשי לישראל, הראשון לציון או נציגו מקרב העובדים הבכירים של משרדו - יושב ראש;

-    נציב שירות המדינה או נציגו מקרב העובדים הבכירים של משרדו - חבר;

-    מזכיר הממשלה, או נציגו מקרב העובדים הבכירים של משרדו - חבר;

-    נציג ציבור או עובד מדינה בכיר בעל ידע ומומחיות בתחומי פעילותו של מערך הגיור, שימנה מזכיר הממשלה בהתייעצות עם נציב שירות המדינה - חבר;

-    נציג ציבור או עובד מדינה בכיר בעל ידע ומומחיות בתחומי פעילותו של מערך הגיור, שימנה נציב שירות המדינה בהתייעצות עם מזכיר הממשלה - חבר.

כ׳׳ו בסיוון התשס׳׳ח (29 ביוני 2008) (חמ 3-274)

עובד יחזקאל

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

2    י”פ התשס׳׳ג, עמ' 400 ועמ' 712.

הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת לחוק

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959

מודיעים בזה, כי על פי סעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי׳׳ט-1959י (להלן - החוק), הוסיפה הממשלה את משרת ראש מערך הגיור במשרד ראש הממשלה לרשימת המשרות שבתוספת לחוק. כ׳׳ו בסיוון התשס׳׳ח (29 ביוני 2008) (חמ 3-1173)

עובד יחזקאל

_    מזכיר הממשלה

1 ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

הודעה על הכרה בתוספת קבועה

לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש”ל-1970 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 8 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש׳׳ל-1970י, ועל סמך המלצת ועדת שירות המדינה, לפי סעיף 104 לחוק האמור, החליטה הממשלה להכיר ב׳׳תוספת 2008”, המשולמת לעובדים

1 ס׳׳ח התש׳׳ל, עמ' 65.

המועסקים כעובדי הוראה בשירות המדינה, בתחולה מיום כ”ג בטבת התשס”ח (1 בינואר 2008). כ”ו בסיוון התשס”ח (29 ביוני 2008) (חמ 3-292)

עובד יחזקאל

מזכיר הממשלה

הודעה על הרשאה

לפי חוק נכסי המדינה, התשי”א-1951 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק נכסי המדינה, התשי”א-1951י, כי הממשלה החליטה:

(1)    לתקן את ההרשאה לנושאי משרה במשרד האוצר (להלן - ההרשאה) שפורסמה בילקוט הפרסומים התשנ”ד, עמ'

3485 כדלקמן:

במקום פסקה (2) להרשאה יבוא:

”(2) המשנה למנהל הכללי - עד לסכום של 2,500,000 ש”ח.

(2א) סגן המנהל הכללי למינהל ומשאבי אנוש - עד לסכום של 1,000,000 ש׳׳ח.׳׳

במקום פסקה (8) להרשאה יבוא:

”(8) מנהל היחידה למשאבים חומריים - עד לסכום של 100,000 ש”ח.”;

(2)    לתקן את ההרשאה שפורסמה בילקוט הפרסומים, התשס׳׳ב, עמ' 2708 כדלקמן:

במקום פסקה (2) להרשאה יבוא:

”(2) (8א) סגן מנהל היחידה למשאבים חומריים - עד לסכום של 55,000 ש”ח.

(8ב) מנהל תחום הדרכה - עד לסכום של 20,000 ש”ח.

(8ג) מנהל תחום רווחה - עד לסכום של 20,000 ש”ח.”

כל מורשה כאמור לעיל יחתום ביחד עם אחד מאלה: החשב הכללי או המשנה לחשב הכללי או סגן בכיר לחשב הכללי או חשב משרד האוצר או סגן חשב משרד האוצר או לעניין עסקה שתמורתה אינה עולה על 55,000 ש”ח - עם מנהל מחלקת תשלומים במשרד האוצר או עם ממונה פיקוח תקציבי במשרד האוצר.

ההרשאות לנושאי משרה במשרד האוצר, שהודעות עליהן פורסמו - תקפות. כ”ב בסיוון התשס׳׳ח (25 ביוני 2008) (חמ 3-9)

עובד יחזקאל

_    מזכיר הממשלה

1 ס׳׳ח התשי׳׳א, עמ' 52.

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965 מודיעים בזה, לפי סעיף54 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965', כי הממשלה אישרה, בתוקף סמכותה לפי סעיפים 53 ו-76ג(10) לחוק האמור, תכניות מיתאר ארציות אלה: 1ילקוט הפרסומים 5833, י״ח בתמוז התשס״ח, 21.7.2008 3978

1

ס”ח התשכ”ה, עמ' 307.