גיליון 5833 עמוד 3 מתאריך 21/07/2008(1)    תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת למערכת הולכת הגז הטבעי - תמ״א/37/א/1/4/1 - חיבור מפעלי תעשיה רמת חובב;

(2)    תכנית מיתאר ארצית לתחנות כוח ורשת החשמל הראשית

-    תמ״א/10/ב/4/5 - תחנת כוח פנים ארצית ״חגית״

-    הפעלת יחידת הייצור החדשה בגז טבעי כדלק ראשי ובסולר כגיבוי;

(3)    תכנית מיתאר ארצית ליער ולייעור - תמ״א/22 שינוי מס' 4;

(4)    תכנית מיתאר ארצית למסילות ברזל, תמ״א/2/10/23 -מערכת מסילות הברזל באזור הדרום - שינוי מס' 2, שינוי בהתוויית מסילה לצומת הנגב;

(5)    תכנית מיתאר ארצית למסילות ברזל, תמ״א/23/23 - שינוי בהוראות התכנית הראשית;

(6)    תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת למערכת הולכת הגז הטבעי - תמ״א/37/א/4/2 - מכלול ימי ויבשתי, דור - חיפה;

(7)    תכנית ארצית לתשתית לאומית - תת״ל 11/25: הפרדה מפלסית - עתלית מרכז;

(8)    תכנית ארצית לתשתית לאומית - תת״ל 10/25: הפרדה מפלסית - עתלית צפון;

(9)    תכנית ארצית לתשתית לאומית - תת״ל 200/26: הפרדה מפלסית - בין יבנה לנמל אשדוד.

כ״ב בסיוון התשס״ח (25 ביוני 2008) (חמ 3-697)

עובד יחזקאל

מזכיר הממשלה

הודעה על מינוי יושב ראש המליאה, יושב ראש הוועד המנהל וחברים לוועד המנהל של רשות השידור

לפי חוק רשות השידור, התשכ״ה-1965 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיפים 7(ב) ו־14 לחוק רשות השידור, התשכ״ה-1965י (להלן - החוק), מינתה הממשלה ביום ט' בשבט התשס״ז(28 בינואר 2007), את משה גביש ליושב ראש הוועד המנהל של רשות השידור ואת חברי מליאת רשות השידור2, המפורטים להלן, לחברים בוועד המנהל של רשות השידור:

חליל רינאוי ראובן שלום דורין צברי רחל קרמרמן מרידור כ״ב בסיוון התשס״ח (25 ביוני 2008) (חמ 3-404)

עובד יחזקאל

_    מזכיר הממשלה

1    ס״ח התשכ״ה, עמ'106.

2    י״פ התשס״ו, עמ' 560.

הודעה על מינוי חבר לוועד המנהל של רשות השידור

לפי חוק רשות השידור, התשכ״ה-1965 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 14(א) לחוק רשות שידור, התשכ״ה-1965 י, מינתה הממשלה את סועאד אבורוכון לחברה בוועד המנהל של רשות השידור במקום חליל רינאוי2. כ״ו בסיוון התשס״ח (29 ביוני 2008) (חמ 3-404)

עובד יחזקאל

_    מזכיר הממשלה

1    ס״ח התשכ״ה, עמ'106.

2    י״פ התשס״ח, עמ' 3979.

הודעה על מינוי חברים למועצה הציבורית להנצחת זכרו של בנימין זאב הרצל

לפי חוק בנימין זאב הרצל (ציון זכרו ופועלו), התשס״ד-2004 מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3(א) לחוק בנימין זאב הרצל (ציון זכרו ופועלו), התשס״ד-12004 (להלן - החוק), מינתה הממשלה את המועמדים שלהלן לחברים במועצה הציבורית להנצחת זכרו של בנימין זאב הרצל:

(1)    אהוד פרוור, עובד משרד ראש הממשלה, על פי המלצת ראש הממשלה, לפי סעיף3(א)(1) לחוק, במקומו של ישראל מימון2;

(2)    דרורה הלוי, עובדת משרד החינוך, על פי המלצת שרת החינוך, לפי סעיף 3(א)(1) לחוק, במקומה של יהודית זמיר3;

(3)    מוטי (מרדכי) פרידמן, נציג ההסתדרות הציונית העולמית, בהסכמת ההסתדרות הציונית העולמית, לפי סעיף 3(א)(3) לחוק, במקומו של שלמה מולה4.

כ״ו בסיוון התשס״ח (29 ביוני 2008) (חמ 3-3552)

עובד יחזקאל

_    מזכיר הממשלה

1    ס״ח התשס״ד, עמ' 438.

2    י״פ התשס״ו, עמ' 1031.

3    י״פ התשס״ה, עמ' 2074.

4    י״פ התשס״ז, עמ' 926.

הודעה

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ״ד-1984

אני מודיע לפי סעיף 13 לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ״ד-11984, כי ועדת הבחירה בישיבתה מיום ט' בסיוון התשס״ח (12 ביוני 2008), החליטה לבחור במועמדים אלה:

השופט רפאל יעקובי - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בירושלים. 23979 ילקוט הפרסומים 5833, י״ח בתמוז התשס״ח, 21.7.2008

1

2

ק״ת התשמ״ד, עמ' 2370.