גיליון 5833 עמוד 5 מתאריך 21/07/20082


יוסי בן-חמו

כנרת

אסתר הלמן

יזרעאל

זיאד פאלח

עכו

יצחק כהן

חיפה

רפי חרסונסקי

חיפה-כרמל

אביהו גופמן

חדרה

הרווי גרובס (בדימוס)

השרון (נתניה)

ליה לב און

פתח תקוה

אברהם טל

רמלה

הרן פיינשטיין

רחובות

שרה דותן

תל אביב

עודד מודריק

דן - צפון

חאלד כבוב

דן - דרום

חיים חדש

אשקלון

רות אבידע

באר שבע


י׳׳ד בסיוון התשס׳׳ח (17 ביוני 2008) (חמ 16—3)

דורית ביניש

נשיאת בית המשפט העליון

מינוי מפקחת על רישום מקרקעין

לפי חוק המקרקעין, התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 117(א) לחוק המקרקעין, התשכ׳׳ט-1969י, אני ממנה את טלי להב, ת׳׳ז XXXXXX505, למפקחת על רישום מקרקעין, וקובע כי אזור סמכותה יכלול את אזורי הפעולה של כל הלשכות לרישום מקרקעין.

כ׳׳ח בסיוון התשס׳׳ח (1 ביולי 2008) (חמ 295—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 259.

מינוי יושב ראש לוועדת ערר

לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ׳׳ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ׳׳ט-1969י (להלן - החוק), וסעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-21984, ולאחר התייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את דוד בר-אופיר, ת׳׳ז XXXX438, שופט בקצבה של בית משפט מחוזי, ליושב ראש בוועדת ערר לפי החוק.

תוקף המינוי לשנתיים.

ל' בסיוון התשס׳׳ח (3 ביולי 2008) (חמ 286—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 218; התשס׳׳ה, עמ' 746. ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי יושבת ראש מותב לוועדות עררים

לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי”ז-1957,

ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי׳׳ז-1957י (להלן - החוק), וסעיפים 5(א), (ב) ו-12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את יעל אילני, שופטת בית משפט שלום, ת׳׳ז XXXXX221, ליושבת ראש מותב בוועדות עררים לפי החוק, במחוז תל אביב. ל' בסיוון התשס׳׳ח (3 ביולי 2008) (חמ 100—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשי׳׳ז, עמ' 103; התשל׳׳ח, עמ' 212.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

מינוי יושבת ראש מותב לוועדות ערעורים

לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי”ד-1954,

ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי׳׳ד-1954י (להלן - החוק), וסעיפים 5(א), (ב) ו־12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את יעל אילני, שופטת בית משפט שלום, ת׳׳ז XXXXX221, ליושבת ראש מותב בוועדות ערעורים לפי החוק, במחוז תל אביב. ל' בסיוון התשס׳׳ח (3 ביולי 2008) (חמ 99—3)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשי׳׳ד, עמ' 76; התשל׳׳ט, עמ' 88.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש”י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש׳׳י-1950י (להלן - החוק), סעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, וסעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984/ ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את השופט יצחק בנאי, ת׳׳ז 106088, שופט בקצבה של בית משפט מחוזי, ליושב ראש מותב נוסף לוועדת הערעור לפי החוק האמור.

תוקף המינוי לשנתיים.

ל' בסיוון התשס׳׳ח (3 ביולי 2008) (חמ 321—3)

דניאל פרידמן

__________    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התש׳׳י, עמ' 162.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

3    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

3981 ילקוט הפרסומים 5833, י״ח בתמוז התשס״ח, 21.7.2008