גיליון 5833 עמוד 6 מתאריך 21/07/2008הארכת מינוי חבר לוועדות ערעור מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש״י-1950י (להלן - החוק), וסעיפים 5(א), (ב) ו־12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-21992, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את יעקב פרסקי, ת״ז 12175196, שופט בית משפט שלום, ליושב ראש מותב נוסף בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז הדרום. ל' בסיוון התשס״ח (3 ביולי 2008) (חמ 3-321)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התש״י, עמ' 162.

הארכת מינוי חבר לוועדות ערעור

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש״י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש״י-1950י (להלן - החוק), סעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-21992, אני מאריך את מינויו של חנן מוניץ, ת״ז 303801255, לחבר בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז המרכז, החל ביום כ"ו באלול התשס"ח (26 בספטמבר 2008).

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ל' בסיוון התשס"ח (3 ביולי 2008) (חמ 3-321)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התש״י, עמ' 162.

2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

3    י״פ התשס״ו, עמ' 212.

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב], ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב]' (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-21992, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את יעקב פרסקי, שופט בית משפט שלום, ת״ז 12175196, ליושב ראש מותב נוסף בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז הדרום.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ל' בסיוון התשס"ח (3 ביולי 2008) (חמ 3-323)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1    ס"ח התשי"ט, עמ' 276.

2    ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב], ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב]1 (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-21992, אני מאריך את מינויו של חנן מוניץ, ת״ז 303801255, לחבר בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז המרכז, החל ביום כ״ו באלול התשס״ח (26 בספטמבר 2008).

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ל' בסיוון התשס"ח (3 ביולי 2008) (חמ 3-323)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשי״ט, עמ' 276; התש״ן, עמ' 20.

2    ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

3    י״פ התשס״ו, עמ' 212.

מינוי יושב ראש לוועדת ערר

לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 בתוקף סמכותי לפי סעיף 89(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ״ג-11963 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון, לפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-21984, אני ממנה את השופט דוד בר-אופיר, ת״ז 7738438, שופט בקצבה של בית משפט מחוזי, ליושב ראש ועדת ערר לעניין סעיף 88 לחוק, במחוז תל אביב.

ל' בסיוון התשס"ח (3 ביולי 2008) (חמ 3-324)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשכ״ג, עמ' 156; התשנ״ב, עמ' 45; התשנ״ט, עמ' 130.

2    ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי יושב ראש לוועדת ערר

לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 בתוקף סמכותי לפי סעיף 89(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ״ג-11963 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון, לפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-21984, אני ממנה את השופט יעקב בצלאל, ת"ז XXX203, שופט בקצבה של בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת ערר לעניין סעיף 88 לחוק, במחוז ירושלים.

תוקף המינוי לשנתיים.

ל' בסיוון התשס"ח (3 ביולי 2008) (חמ 3-324)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשכ״ג, עמ' 156; התשנ״ב, עמ' 45; התשנ״ט, עמ' 130.

2    ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

ילקוט הפרסומים 5833, י״ח בתמוז התשס״ח, 21.7.2008 3982