גיליון 5833 עמוד 7 מתאריך 21/07/2008מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדת ערר

לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ׳׳ב-962ו,

ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-992ו

בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ״ב-11962 (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-992ו2, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את משה סובל, שופט של בית משפט השלום, ת׳׳ז XXXX709, ליושב ראש מותב נוסף לוועדת ערר, לפי החוק, החל ביום כ׳׳א בתמוז התשס׳׳ח (24 ביולי 2008).

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ל' בסיוון התשס׳׳ח (3 ביולי 2008) (חמ 3-810)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

ו ס׳׳ח התשכ׳׳ב, עמ' 96. 2 ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

מינוי חבר בוועדות ערר

לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ״ב-962ו,

ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-992ו

בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ׳׳ב-962וי (להלן - החוק), וסעיפים 5 ו-2ו לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-992ו2, ולפי המלצת שר הפנים, אני ממנה את גיא וגנר, ת׳׳ז XXXXXX809, לחבר בוועדות ערר לפי החוק, במחוז המרכז.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ל' בסיוון התשס׳׳ח (3 ביולי 2008) (חמ 0ו3-8)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

ו ס׳׳ח התשכ׳׳ב, עמ' 96. 2 ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

מינוי בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין

לפי חוק הכניסה לישראל, התשי״ב-952ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ויא לחוק הכניסה לישראל, התשי׳׳ב-952וי, ולפי הצעת שר הפנים, אני ממנה את דן ליברטי2, ת׳׳ז 25ו059024, לבית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין לפי החוק האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ל' בסיוון התשס׳׳ח (3 ביולי 2008) (חמ 3-284)

דניאל פרידמן

_    שר המשפטים

ו ס׳׳ח התשי׳׳ב, עמ' 354; התשס׳׳א, עמ' 502. 2 י״פ התשס׳׳ח, עמ' 084ו.

הודעה בדבר קביעת רשימת בוחנים

לפי חוק הפטנטים, התשכ״ז-967ו בתוקף סמכותי לפי סעיף43ו(ב) לחוק הפטנטים, התשכ״ז-967וי, אני מודיע כי קבעתי רשימת בוחנים נוספת2 כלהלן:

ו ס״ח התשכ״ז, עמ' 48ו. 2 י״פ התשס״ה, עמ' 849; התשס״ח, עמ' 8ו38.

אלנה לוין, ת״ז 823ו4ו304 - עורכת פטנטים;

מרק זוטא, ת״ז ו95ו0605 - עורך פטנטים; דורון שרצקי, ת״ז 6ו464ו058 - עורך פטנטים;

יוסי ברקאי, ת״ז 050852658 - עורך פטנטים; פאולינה בן עמי, ת״ז 80ו24ו026 - עורכת פטנטים; ירמיהו בן דוד, ת״ז 620ו568ו0 - עורך פטנטים.

כ״ח בסיוון התשס״ח (ו ביולי 2008) (חמ 8ו4ו-3)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

מינוי סגן מנהל

לפי פקודת מס הכנסה

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו ו-229 לפקודת מס הכנסהי (להלן - הפקודה), אני ממנה את עובד רשות המסים, אבי ארדיטי, ת״ז 057945222, לסגן מנהל לעניין הפקודה.

תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתו של העובד המנוי לעיל.

כ״ח בסיוון התשס״ח (ו ביולי 2008) (חמ 3-768)

רוני בר-און

_    שר האוצר

ו דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 20ו.

מינוי סגן מנהל

לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ״ג-963ו בתוקף סמכותי לפי סעיף ו לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ״ג-963וו (להלן - החוק), אני ממנה את עובד רשות המסים, אבי ארדיטי, ת״ז 057945222, לסגן מנהל לעניין החוק.

תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתו של העובד המנוי לעיל.

כ״ח בסיוון התשס״ח (ו ביולי 2008) (חמ 3-324)

רוני בר-און

_    שר האוצר

ו ס״ח התשכ״ג, עמ' 56ו.

הודעה על מינוי חברים במינהלת הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל״ה-975ו אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ו לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל״ה-975וו, מיניתי החל ביום ט״ו בסיוון התשס״ח (8ו ביוני 2008) את עורכת הדין נטע דורפמן רביב, ת״ז 94וו02950, לחברה במינהלת הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (להלן - מינהלת הקרן), במקום עורך דין יואל בריס2, וכן את ד״ר פרץ סגל, ת״ז 4325379, ואת עורך דין אשלום רפאל לוי, ת״ז 5478060, לחברים במינהלת הקרן. ט״ז בסיוון התשס״ח (9ו ביוני 2008) (חמ 058ו-3)

רוני בר-און

_    שר האוצר

ו ס״ח התשל״ה, עמ' 234. 2 י״פ התשס״ו, עמ' 2474.


3983 ילקוט הפרסומים 5833, י״ח בתמוז התשס״ח, 21.7.2008