גיליון 5835 עמוד 1 מתאריך 24/07/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

2008


כ״א בתמוז התשס״ח    5835    24 ביולי

עמוד

מינוי ממונים על הגביה........................................................... 4110

הודעה על מינוי קצין תגמולים לפי חוק משפחות חיילים

שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)........................... 4110

הסמכה לפי פקודת מס הכנסה, לפי חוק מס רכוש וקרן

פיצויים וחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)........ 4110

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)........ 4110

ביטול מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד

החינוך התרבות והספורט במוסדות ציבור............ 4110

הכרה במוסדות ובתארים לעניין כשירות לעבודה

סוציאלית............................................................................. 4110

מינוי חברים בוועדת ערר לפי חוק הסעד (טיפול

במפגרים)............................................................................. 4111

שינוי מינוי פקידי סעד לפי חוק ההגנה על חוסים....... 4111

מינוי ושינוי מינוי פקידי סעד לפי חוק הנוער (טיפול

והשגחה).............................................................................. 4111

הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה. 4111 מינוי ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים

לפי חוק שירות המדינה (מינויים)............................. 4111

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים

למתן היתרים בתקופת ביניים.................................... 4112

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית לפי חוק

התכנון והבניה.................................................................. 4112

תמציות תקציב של עיריות לשנת הכספים 2008

(גבעתיים, חיפה ויבנה)..................................................

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים.................................

הודעה בדבר קביעת תקנים...................................................

הודעה בדבר שינוי בתקן.........................................................

עדכון החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זכות

חכירה....................................................................................

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........

הודעות בדבר השעיה והשעיה זמנית של חברים

מלשכת עורכי הדין .........................................................

הודעות על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות

המינהליות..........................................................................

הודעות על מינוי ועדת ערר לארנונה (מצפה רמון

והגליל התחתון)................................................................

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות............................

הודעה בדבר הצגת לוח הזכויות.........................................

הודעות לפי חוק התכנון והבניה .........................................

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

הודעות לפי פקודת האגודות שיתופיות...........................

הודעות מאת הציבור................................................................

עמוד

4113

4115

4115

4116

4116

4116

4116

4117

4117

4118 4118 4118 4136

4141

4142