גיליון 5836 עמוד 1 מתאריך 31/07/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ח בתמוז התשס״ח    5836    31 ביולי 2008

עמוד


עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 4158

הודעות על חילופי גברי בכנסת........................................... 4158

הודעה על מינוי שר................................................................. 4158

הודעה על שינוי בחלוקת התפקידים בממשלה............ 4158

הודעה על העברת סמכות הנתונה על פי חוק............... 4158

הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד.......... 4158

הודעה על ביטול משרד........................................................... 4159

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 4159

הודעה על מינוי חבר למועצת מקרקעי ישראל............. 4159

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדת ערר לפי חוק הרשויות

המקומיות (ביוב) ולפי חוק בתי דין מינהליים...... 4159

הארכת מינוי חבר לוועדות ערעור לפי חוק שירות

הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות)...................... 4159

מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים

ושיקום) ולפי חוק בתי דין מינהליים........................ 4159

מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) ולפי חוק בתי

דין מינהליים...................................................................... 4160

מינוי חבר לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור על-תנאי

ממאסר.................................................................................. 4160

הודעה על העברת דיין ממקום כהונתו למקום כהונה

אחר........................................................................................ 4160

מינוי חבר בוועדה למתן אישורים לפי חוק ההוצאה

לפועל.................................................................................... 4160

מינוי רשם זכויות מטפחים..................................................... 4160

מינוי ממונים על הגביה לפי פקודת המסים (גביה)..... 4161

מינוי רשות מוסמכת לפי פקודת היבוא והיצוא............ 4161

מינוי למלא את תפקידי המפכ׳׳ל לפי פקודת המשטרה 4161 מינוי יושב ראש הוועדה הטכנית לאבק מזיק................ 4161 הסמכת ממונה לפי תקנות החומרים המסוכנים (יבוא

ויצוא פסולת חומרים מסוכנים).................................. 4161

מינוי מפקח על המחירים לפי חוק פיקוח על מחירי

מצרכים ושירותים........................................................... 4162

מינוי אב בית דין........................................................................ 4162

הודעה בדבר חדילה מכהונה של סגן ראש עיריית

קרית אונו............................................................................ 4162

מינוי ממלאת מקום בוועדות אתיקה והרכבן לפי חוק

זכויות החולה............................................................................... 4162

הודעה על ייצוג מפלגה בכנסת........................................... 4162

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה.................. 4162

הודעות בדבר פקיעתן של זכויות נפט............................... 4162

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........ 4163

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט.......................... 4163

הודעות בדבר הוראות להכנת תכניות מיתאר ארציות 4163 מינוי מנהלי בחירות ברשויות המקומיות לפי חוק

הרשויות המקומיות(בחירות)..................................... 4164

הודעה בדבר חדילה מכהונה של סגן ממלא מקום ראש

העיריה ובחירה של סגן ראש עיריית יבנה............ 4165

תמציות תקציב רגיל של עיריות ומועצה תעשייתית לשנות הכספים 2007 ו-2008(כרמיאל, ראש העין,

רמת חובב)........................................................................... 4166

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 4168

הודעה בדבר אזור שבו לא חלה החובה להחזיק כלב

ברצועה........................................................................................... 4168

הודעה בדבר מינוי מנהל ארנונה (אבו בסמה)............... 4169

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 4169

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 4173

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 4217

הודעות מאת הציבור............................................................... 4222

הודעות מאת בנק ישראל........................................................ 4227