גיליון 5837 עמוד 1 מתאריך 05/08/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' באב התשס״ח    5837    5 באוגוסט 2008

עמוד    עמוד

הודעה בדבר מחירי לחם לפי חוק פיקוח על מחירי    הודעה על פטור בתנאים ועל הארכת פטור בתנאים

מצרכים ושירותים........................................................... 4230    מאישור הסדר כובל......................................................... 4247

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 4248

מינוי ועדת אתיקה והרכבה לפי חוק זכויות החולה... 4230

הודעה בדבר אבידות שלא נתבעו...................................... 4249

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט......... 4231    ,

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 4249

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 4251

למתן היתרים בתקופת ביניים.................................... 4231    הודעות    לפי    פקודת האגודות השיתופיות....................... 4271

הודעה על מיזוג חברות........................................................... 4240    הודעות    לפי    חוק האפוטרופוס הכללי................................ 4272

הודעות על פטורים מאישור הסדר כובל.......................... 4242    הודעה    מאת    הכונס הרשמי.................................................... 4272

הודעות מאת הציבור ............................................................... 4273