גיליון 5838 עמוד 1 מתאריך 11/08/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

י' באב התשס״ח    5838    11 באוגוסט 2008

עמוד

מינוי שופט לפי חוק בתי המשפט........................................ 4286

מינוי רשמת לפי החוק האמור.............................................. 4286

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדת ערעור לפי חוק

הנכים(תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים.. 4286

מינוי חבר לוועדות ערעור לפי החוקים האמורים........ 4286

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדת ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים

ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים ................................ 4286

מינוי חבר לוועדות ערעור לפי החוקים האמורים ........ 4286

מינוי ועדת ערר לפי חוק להסדרת הביטחון בגופים

ציבוריים.............................................................................. 4287

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי........................................... 4287

אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי................................................ 4287

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה............................... 4287

מינוי והסמכת מפקחי עבודה לפי חוק ארגון הפיקוח על

העבודה................................................................................ 4288

עמוד

תיקון אצילת סמכויות לפי חוק התכנון והבניה............ 4289

ביטול אצילת סמכויות לפי החוק האמור......................... 4289

מינוי פקידי סעד לפי חוק הסעד(סדרי דין בענייני

קטינים, חולי נפש ונעדרים)......................................... 4289

הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות), חוק יישום הסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות)(תיקוני חקיקה), חוק סדר הדין הפלילי(סמכויות אכיפה - מעצרים) וחוק

הגנת הצומח....................................................................... 4290

הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)...... 4290

הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון.................. 4292

הודעות בתי הדין הרבניים .................................................... 4296

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 4298

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 4300

הודעות מאת הציבור............................................................... 4305