גיליון 5839 עמוד 1 מתאריך 12/08/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א באב התשס״דו    5839    2 ו באוגוסט 2008

עמוד

הודעות מאת הרשם לעביני ירושה......................................................4318

הודעות מאת הכונס הרשמי........................................................... 4343