גיליון 5840 עמוד 1 מתאריך 18/08/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז בתמוז התשס״ח    5840    18 באוגוסט 2008

עמוד


עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 4370

הודעות בדבר הארכת תקופת תוקפה של הכרזה על

מצב מיוחד בעורף............................................................ 4370

הודעה על מינוי שגריר באו׳׳ם.............................................. 4370

הודעה על מינוי חברה למועצת הרשות השניה

לטלוויזיה ולרדיו.............................................................. 4371

הודעה על מינוי ממלא מקום יושב ראש ועדת השגה

לפי חוק שירות הביטחון הכללי................................. 4371

הודעה על שינוי הרכב ועדת המינויים לקאדים מד'הב. 4371 הודעה על חידוש הכרה לעמותה לאימוץ בין-ארצי... 4371 הארכת מינוי חוקרות ילדים לפי החוק לתיקון דיני

הראיות (הגנת ילדים)..................................................... 4371

מינוי חבר לוועדה למתן היתרים לפי חוק שירות הציבור

(הגבלות לאחר פרישה).................................................. 4371

הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק שירות המילואים 4371 הטלת מילוי תפקיד המנהל לעניין חוק משק החשמל,

התשנ"ו-1996 .................................................................... 4372

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 4372

מינוי ממונה על הגביה ופקידת גביה................................ 4372

הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) ולפי חוק סדר הדין הפלילי(סמכויות אכיפה - מעצרים)............ 4372

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) ........ 4373

הודעה על שינוי בהרכב ועדת הבחירות המרכזית

לכנסת השמונה עשרה................................................... 4373

הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה בפנקס

המפלגות.............................................................................. 4373

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה............................................... 4374

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז הדרום...................................................................... 4374

תמצית תקציב רגיל של עיריית נתיבות לשנת

הכספים 2008 ..................................................................... 4374

הודעה בדבר בקשות לרישום זכויות מטפחים............... 4375

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות....... 4379

הודעות בדבר השעיית חבר מלשכת עורכי הדין.......... 4382

הודעות בדבר הוצאות חבר מן הלשכה............................ 4383

הודעה על מינוי ממלא מקום יושב ראש ועדת ערר.... 4383 הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות לפי חוק

המקרקעין ............................................................................ 4383

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין . 4383

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 4384

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 4390

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 4420

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 4422

הודעות מאת הציבור ............................................................... 4423