גיליון 5841 עמוד 1 מתאריך 21/08/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' באב התשס״ח    5841    21 באוגוסט 2008

עמוד

הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר -

רישום שותפויות (מ-1.6.2008 עד 1.7.2008)................................................... 4434

הצטרפות שותף (מ-1.6.2008 עד 1.7.2008(.................................................... 4435

פרישת שותף (מ-1.6.2008 עד 1.7.2008)...................................................... 4442

רישום שותפויות (מ-1.7.2008 עד 1.8.2008)................................................... 4443

הצטרפות שותף (מ-1.7.2008 עד 1.8.2008).................................................... 4444

פרישת שותף (מ-1.7.2008 עד 1.8.2008)...................................................... 4458

הודעות מוקדמות בדבר מחיקה מפנקס העמותות................................................. 4460

הודעות סופיות בדבר מחיקה מפנקס העמותות................................................... 4461