גיליון 5842 עמוד 1 מתאריך 24/08/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ג באב התשס״ח    5842    24 באוגוסט 2008

עמוד

הודעה על חילופי גברי בכנסת............................................. 4466

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם לפי חוק

הבחירות לכנסת............................................................... 4466

הודעה בדבר מינוי ועדה ציבורית והרכבה לפי חוק

הכנסת................................................................................... 4466

מינוי חברים לוועדות ערר לפי תקנות מס רכוש וקרן

פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף) 4466 מינוי שופט נוער לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה


ודרכי טיפול)....................................................................... 4466

מינוי קצינות מבחן למבוגרים................................................ 4466

מינוי קצינת מבחן לנוער......................................................... 4467

שינוי מינוי חברים בוועדת ערר לפי חוק שירותי הסעד.. 4467 מינוי פקידת סעד מחוזית לפי חוק הסעד (סדרי דין

בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים)......................... 4467

מינוי פקידת סעד לפי חוק ההגנה על חוסים.................. 4467

הודעה בדבר עדכון תעריפי רכישת קבר מחיים לפי

חוק שירותי הדת היהודיים......................................... 4467

תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המשרד

לשירותי הדת לפי חוק יסודות התקציב................. 4469

עמוד

תיקון למבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות ציבור לפי החוק

האמור................................................................................... 4469

רשימת מוסדות הציבור שזכו לתמיכת משרד הביטחון

בשנת 2007 לפי החוק האמור...................................... 4470

הודעה בדבר מספרי הטפסים להגשת דוחות לשנות

המס 2006 ו-2007.............................................................. 4471

הודעה בדבר בחינות עורכי פטנטים................................... 4472

הודעה בדבר הגבלת מספר התובענות שיופנו לפגישת

מהו׳׳ת בבית משפט השלום תל-אביב-יפו............ 4472

הודעות בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 4472

הודעה על עדכון מיוחד של מחירון תכשירי מרשם.... 4473

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות..................................... 4473

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 4473

הודעה על פירוק חברה על ידי בית המשפט................... 4474

הודעות מאת הציבור ............................................................... 4474