גיליון 5843 עמוד 1 מתאריך 26/08/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ה באב התשס״ח    5843    26 באוגוסט 2008

עמוד


עמוד

ורכישה) וחוק סדר הדין הפלילי(סמכויות אכיפה -


תיקון הודעה על תחולת חוק שירות המדינה(משמעת)

על עובדי רשות השידור................................................... 4482

הודעה בדבר הצורך במינוי קאדי מד׳הב............................ 4482

מינוי ממונה על הגביה לפי פקודת המסים(גביה).......... 4482

מינוי קצינות מבחן לנוער וביטול מינוי................................ 4482

מינוי קציני מבחן למבוגרים..................................................... 4482

מינוי ושינוי מינוי פקידת סעד לפי חוק ההגנה על

חוסים וביטול מינוי כאמור............................................. 4482

מינוי פקידות סעד לפי חוק הנוער(טיפול והשגחה)...... 4483

מינוי פקידת סעד מחוזית ומינוי פקידות סעד לפי חוק

הסעד(טיפול במפגרים).................................................... 4483

מינוי פקידות סעד לפי החוק האמור.................................... 4483

שינוי מינוי פקידת סעד לפי חוק הסעד(סדרי דין בענייני

קטינים, חולי נפש ונעדרים)........................................... 4483

מינוי חברים בוועדת ערר לפי חוק שירותי הסעד........... 4483

שינוי מינוי מפקחת לפי תקנות שירותי הסעד (תפקיד

המנהל וועדת הסעד)........................................................ 4484

הסמכה לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

וחוק מיסוי מקרקעין(שבח ורכישה),.......................... 4484

הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים, חוק מיסוי מקרקעין (שבח

מעצרים).................................................................................. 4484

מינוי נציג שר הבינוי והשיכון במועצת הרשות לפיתוח

הגליל........................................................................................ 4484

הודעה בדבר מינוי ועדת תכנון לפי חוק המים....................... 4484

מינוי מפקחי עבודה לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה..... 4485

מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות.......................... 4485

מינוי והסמכה של מפקח עבודה לפי חוק שכר מינימום

וחוק עובדים זרים.................................................................. 4486

החלטה לפי סעיפים 9(7) ו־36(2) לחוק מבקר המדינה......... 4486

הודעה על השבתת בית משפט השלום בדימונה................ 4486

מינוי מנהלי בחירות ברשויות המקומיות.............................. 4486

הסמכה לפי פקודת הרוקחים.................................................... 4487

מינוי ועדה מייעצת לפי כללי רשות שדות התעופה

(תנועה בשטח המבצעי בנמל התעופה בן גוריון)...... 4487

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות חוקרים פרטיים

ושירותי שמירה.................................................................. 4487

הודעות בדבר מתן רישיונות לחיפושי נפט והפקתו............ 4488

הודעות בדבר העברת זכויות נפט............................................ 4489

הודעות בדבר הארכת תוקף של זכויות נפט.......................... 4489

הודעה בדבר פקיעת זכות נפט.................................................. 4489

הודעה בדבר קביעת תקנים....................................................... 4490

הודעה בדבר שינוי בתקנים....................................................... 4490

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין............ 4490

תיקון הודעות בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה

להחזיק כלב ברצועה......................................................... 4492

הודעות על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות

(נתניה, מעלות תרשיחא, גליל תחתון).......................... 4492

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה (דימונה)....... 4493

הודעת הסדר במקרקעין.............................................................. 4493

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כללים שהוגשו לרישום עד 30.6.2008 .......... 4493

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.6.2008 ...... 4494

הודעת ביטול הסכם קיבוצי............................................. 4496

הסכמים כללים שהוגשו לרישום עד 31.7.2008 .......... 4496

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.7.2008 ...... 4497

הודעות לפי חוק התכנון והבניה....................................................... 4501

הודעות מאת הציבור.................................................................. 4519