גיליון 5844 עמוד 1 מתאריך 28/08/2008ילקוט הפרסומים

כ״ז באב התשס״ח


5844


28 באוגוסט 2008


עמוד

הודעה על קביעת מועד ומקום לעריכת הבחירות למועצת הרבנות הראשית לישראל............. 4530

רשימת חברי האסיפה הבוחרת את מועצת הרבנות הראשית לישראל......................... 4530

הודעות מאת הציבור.................................................................. 4532

תיקון טעות