גיליון 5845 עמוד 1 מתאריך 02/09/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' באלול התשס״ח    5845    2 בספטמבר 2008

עמוד

הודעות על ביעור רשומות בבתי המשפט לפי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט

ובתי דין דתיים)................................................................ 4534

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות

הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור.... 4537

הודעות על מיזוג חברות......................................................... 4540

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים............................... 4542

עמוד

הודעה על מתן הוראות הממונה ועל מועד תחילתן לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)

וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל).. 4545

הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי...................... 4546

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 4547

הודעה לפי חוק הצהרות מוות ............................................. 4557

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 4557

הודעות מאת הציבור ............................................................... 4560