גיליון 5846 עמוד 1 מתאריך 04/09/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' באלול התשס״ח    5846    4 בספטמבר 2008

עמוד


עמוד

תיקון תקנון הכנסת.................................................................... 4574

הודעה על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת ועל באי

כוח הסיעות וממלאי מקומם....................................... 4574

מינוי חבר לבית דין כללי לפי פקודת הפיצויים (הגנה) 4575

הודעה על גמר כהונתה של שופטת.................................. 4575

הודעה בדבר מינוי נציגת משרד המשפטים בוועדת

העיצומים לפי חוק איסור הלבנת הון......................... 4575

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 4575

אצילת סמכויות לפי חוק יסודות התקציב....................... 4575

הודעה בדבר שיעורי עירבון הניתן עם הגשת רשימת מועמדים על ידי קבוצת בוחרים לפי חוק הרשויות

המקומיות (בחירות)......................................................... 4575

הודעה בדבר קביעת מספר החברים של עיריות

ומועצות מקומיות............................................................ 4576

מינוי ועדת משמעת לפי חוק הפסיכולוגים..................... 4578

מינוי ממלאי מקום לחברי ועדת משמעת לפי החוק

האמור................................................................................... 4578

מינוי ממונים על עבודת שירות לפי חוק העונשין........ 4578

אכרזות בדבר שינוי תקנים רשמיים................................... 4578

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים................................. 4578

שינוי בהרכב מועצת זכויות מטפחים................................ 4579

מינוי מנהלי בחירות ברשויות המקומיות......................... 4579

הודעות על רישום בקשות לאישור הסדר כובל............. 4579

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 4580

הודעה בדבר מינוי מנהל ארנונה (כסיפה)....................... 4580

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות............................ 4581

הוראות החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע׳׳מ בדבר שימוש למטרת סיוע בנכסים

שהועברו לחברה ודרכי הגשת בקשה לסיוע........ 4581

הוראות החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע׳׳מ בדבר כללי הדיון וההכרעה

בבקשות להשבת נכסים של נספי השואה............. 4583

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 4587

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 4627

הודעות מאת הציבור............................................................... 4629

דוחות שבועיים של בנק ישראל......................................... 4632