גיליון 5847 עמוד 1 מתאריך 09/09/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' באלול התשס״ח    5847    9 בספטמבר 2008

עמוד    עמוד

צ1 הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה    רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן........................... 4638

לעבודה וממנה.................................................................. 4634

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן 4640

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה...................................... 4634

הסכם בדבר גמלת ניידות(תיקון מס'22).......................... 4635    הודעות    בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 4641

מינוי ועדות אתיקה והרכבה לפי חוק זכויות החולה..    4636    הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 4646

תיקח מינוי ועדת אתיקה והרכבה לפי החוק האמור״    4636    הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 4660

הודעה על בחינות לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ    .    .

.    בקשות לפירוקחברותעלידיבית המשפט..................... 4660

השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות

(בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות)........... 4637    הודעות מאת הציבור............................................................... 4663