גיליון 5848 עמוד 1 מתאריך 11/09/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א באלול התשס״ח    5848    11 בספטמבר 2008

עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 4674

הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)............................................................................... 4674

הודעה על מינוי חבר במועצה לשידורי כבלים

ולשידורי לוויין.................................................................. 4674

מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה................ 4674

הודעה על מינוי נציב תלונות הציבור על שופטים........... 4674

מינוי רשם בבית המשפט........................................................ 4674

הודעה על מינוי חבר רשות ניירות ערך............................ 4674

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה

(שעת חירום)...................................................................... 4675

הודעה על ביטול מינוי יושב ראש וממונה על ועדה

רפואית עליונה.................................................................. 4675

הודעה על מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדות רפואיות)............................................................... 4675

מינוי זמני של מנהל ענייני בטיחות הגז........................... 4675

מינוי נציגי שר התחבורה וממלאי מקומם בוועדות

המחוזיות לתכנון ולבניה וביטול מינוי.................... 4675

מינוי מפקח לפי חוק הטיס וחוק רישוי שירותי

התעופה............................................................................... 4676

מינוי מנהל רשות התעופה האזרחית................................. 4676

עמוד

הרשאות וצווי הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות), לפי חוק יישום הסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו(הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), לפי חוק סדר הדין הפלילי(סמכויות

אכיפה - מעצרים) וחוק הגנת הצומח..................... 4676

הסמכה לפי חוק סדר הדין הפלילי...................................... 4678

הודעה על מינוי פסיכיאטר מחוזי לצה׳׳ל לפי חוק

טיפול בחולי נפש.............................................................. 4678

מינוי רשות מוסמכת לפי פקודת היבוא והיצוא............ 4678

מינוי ראש אבות בית דין לפי חוק הדיינים..................... 4678

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה............................................... 4679

הודעה על השבתה של לשכות ההוצאה לפועל........... 4679

הודעה בדבר הוראה להכנת תכנית מיתאר ארצית 4679

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית................... 4679

הודעות בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית ותכנית

מיתאר מחוזית חלקית למחוז ירושלים.................... 4680

אצילת סמכויות לפי תקנות הטיס (רישיונות לעובדי

טיס)........................................................................................ 4681

הודעה בדבר בקשות לרישום זכויות מטפחים............... 4681

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 4685

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 4695

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 4699

הודעות מאת הציבור............................................................... 4699