גיליון 5850 עמוד 1 מתאריך 17/09/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז באלול התשס״ח    5850    17 בספטמבר 2008

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי חברים למועצה הציבורית להנצחת

זכרו של זאב ז'בוטינסקי................................................. 4766

הודעה על מינוי מנהל מינהל מקרקעי ישראל.............. 4766

מינוי מפקח עבודה ראשי ומפקח עבודה לפי חוק ארגון

הפיקוח על העבודה........................................................ 4766

מינוי פקידי סעד לפי חוק הסעד(סדר דין בענייני

קטינים, חולי נפש ונעדרים)......................................... 4766

הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות).... 4767 הודעה בדבר אישור גוף ציבורי לפי תקנות הביטוח

הלאומי(מתנדבים).......................................................... 4767

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) .................................................................. 4767

הודעה בדבר הרשאת גופים להפנות מתנדבים לשירות למטרה ציבורית או לאומית לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד המשרת בהתנדבות בשירות למטרה

ציבורית או לאומית)....................................................... 4767

הודעה על מינוי וביטול מינוי של פוסקים רפואיים לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות

לנפגעי עבודה).................................................................. 4768

הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים, חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) וחוק סדר הדין הפלילי(סמכויות אכיפה - מעצרים)........................................................... 4768

הסמכות לפי חוק סדר הדין הפלילי .................................. 4768

מינוי מפקח לפי חוק הטיס וחוק רישוי שירותי

התעופה.............................................................................. 4769

הודעה על מינוי ממלא מקום ליושבת ראש מועצת

הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו.................................. 4770

הודעה בדבר חילופי גברי במועצה הדתית בית דגן... 4770

הודעה על רישום בפנקס המפלגות.................................... 4770

הודעה על קיום בחינות מועד סתיו 2008 לפי תקנות

רואי חשבון.......................................................................... 4770

הודעה בדבר מועדי בחינות למבקשי רישיון מדידה... 4771 תיקון רשימת חברי האסיפה הבוחרת את מועצת

הרבנות הראשית לישראל........................................... 4771

תיקון טעות סופר ברשימה האמורה ................................... 4772

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 4772

הודעות בדבר הוצאת חברים מן הלשכה לפי החוק

האמור................................................................................... 4773

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות....................................... 4773

הודעה בדבר הצגת לוחות תביעות.................................... 4774

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 4774

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 4777

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 4801

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 4777

הודעות מאת הציבור ............................................................... 4804