גיליון 5851 עמוד 1 מתאריך 21/09/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״א באלול התשס״ח    5851    21 בספטמבר 2008

עמוד    עמוד

הודעה על מינוי יושב ראש ועדת ההשגה לפי חוק    שינוי מינוי פקידת סעד לפי חוק ההגנה על חוסים 4807

שירות הביטחון הכללי................................................... 4806    הודעה על מינוי פקח לפי חוק שירותי הובלה............... 4807

מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות................. 4806    הודעה בדבר חילופי גברי במועצת בתי העלמין

הודעה על מינוי יושב ראש ועדה רפואית לפי תקנות    היהודיים בתל רגב ובהנהלת המועצה................... 4807

הנכים (ועדות רפואיות)................................................. 4806    תיקון רשימת חברי האסיפה הבוחרת את מועצת

מינוי רשם העובדים הסוציאליים....................................... 4806    הרבנות הראשית לישראל............................................ 4807

מינוי פקידות סעד לפי חוק הסעד(טיפול במפגרים)... 4806    תיקון טעות בהסמכה................................................................ 4807

מינוי פקידי סעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה)....... 4807    הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 4808

שינוי מינוי פקיד סעד לפי חוק הסעד(סדרי דין בענייני    בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 4811

קטינים, חולי נפש ונעדרים)......................................... 4807    הודעות מאת הציבור............................................................... 4811