גיליון 5852 עמוד 1 מתאריך 25/09/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ה באלול התשס״ח    5852    25 בספטמבר 2008

עמוד


עמוד

מינוי ממלא מקום לוועדת משמעת לפי חוק שמאי

מקרקעין................................................................................ 4822

מינוי שופטי נוער........................................................................ 4822

הודעה על עדכון סכומים לפי חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים

חברתיים (מס הכנסה שלילי)....................................... 4822

מינוי לפי פקודת המשטרה..................................................... 4822

צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי(סמכויות

אכיפה - מעצרים)........................................................... 4823

הרשאה והסמכה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), וחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים

ופקודת בריאות העם...................................................... 4823

הודעה בדבר דחיית מועד בחירות ברשויות מקומיות

מסוימות............................................................................... 4824

הודעה על מינוי חברים למועצה מייעצת לפי חוק הנפט. 4824 הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים

קיבוציים.............................................................................. 4824

מוסדות ציבור מקבלי תמיכות בידי משרד הרווחה

והשירותים החברתיים.................................................... 4825

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 4833

הודעה על עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט.............. 4834

הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי...................... 4835

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 4836

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 4843

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 4864

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................. 4869

הודעות מאת הציבור............................................................... 4869