גיליון 5853 עמוד 1 מתאריך 28/09/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ח באלול התשס״ח    5853    28 בספטמבר 2008

עמוד

תיקון מינוי פקידות גביה........................................................ 4882

הסמכות לפי חוק סדר הדין הפלילי.................................... 4882

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הרווחה

והשירותים החברתיים במוסדות ציבור.................. 4883

הכרה במוסדות ובתארים לעניין כשירות לעבודה

סוציאלית............................................................................. 4885

מינוי פקידות סעד לפי חוק ההגנה על חוסים................ 4885

מינוי פקידי סעד לפי חוק הסעד(סדרי דין בענייני

קטינים, חולי נפש ונעדרים)......................................... 4886

ביטול מינוי קצינת מבחן לנוער............................................ 4886

מינוי קצין מבחן למבוגרים..................................................... 4886

אכרזה על מטבע זיכרון לפי חוק בנק ישראל.................. 4886

הודעה בדבר קביעת ערכו הנקוב של מטבע ושאר

פרטיו לפי החוק האמור................................................. 4886

וחדילה של סגן וממלא מקום ראש המועצה......... 4886

הודעה בדבר העלות התחשיבית המעודכנת לפי תקנות

הגליל(סובסידיות לבעלי מכסות)............................. 4887

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 4887

הודעה בדבר שינוי בתקן........................................................ 4887

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2008

(טירה, כפר קאסם וקלנסווה)........................................ 4888

הודעה על שינוי בהרכב מועצת הרשות הממשלתית

למים ולביוב....................................................................... 4890

החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל

בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זכות חכירה... 4890

הודעה על עדכון מחירון תכשירי מרשם.......................... 4890

תיקון טעות בהודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית. 4890

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 4890

הודעות מאת הציבור ............................................................... 4895

עמוד

הודעה בדבר בחירה של ראש המועצה המקומית סביון