גיליון 5854 עמוד 1 מתאריך 02/10/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ג' בתשרי התשס״ט    5854    2 באוקטובר 2008

עמוד    עמוד

מינוי עוזרי פקידי שומה לפי פקודת מ0 הכנסה............ 2    הודעה על מינוי ממלאי מקום ליושב ראש ולחבר ועדת

הודעה על מינוי חבר רשות ניירות ערך............................ 2    ערר לארנונה (מודיעין מכבים רעות)........................ 6

מינוי לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים    הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות........................... 6

לאומיים ואתרי הנצחה..................................................    2    הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות.....................................    6

הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרבנות    הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 7

הראשית לישראל............................................................. 2    הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 20

הודעות בדבר מתן רישיונות מודדים.................................... 3    הודעות מאת הציבור............................................................... 20

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 4    דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 24