גיליון 5855 עמוד 1 מתאריך 06/10/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ז' בתשרי התשס״ט    5855    6 באוקטובר 2008

עמוד


עמוד

הודעה על התפטרות ראש הממשלה................................. 26

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 26

מינוי זמני של מנהל ענייני חשמל....................................... 26

מינוי נציגות וממלאי מקום נציגות שר הבינוי והשיכון

בוועדה מיוחדת לתכנון ובניה קציר חריש.................. 27

מינוי יושבת ראש הרשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום

ונציגי שר הבינוי והשיכון............................................ 27

מינוי נציג שר הפנים ברשות לבינוי ופינוי של אזורי

שיקום.................................................................................... 27

מינוי נציג שר הבריאות ברשות לבינוי ופינוי של אזורי

שיקום.................................................................................... 27

מינוי נציג שר החינוך ברשות לבינוי ופינוי של אזורי

שיקום.................................................................................... 27

מינוי נציג ראש עיריית ירושלים ברשות לבינוי ופינוי

של אזורי שיקום................................................................ 27

מינוי נציג ראש עיריית חיפה ברשות לבינוי ופינוי של

אזורי שיקום........................................................................ 27

מינוי נציג עמידר ברשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום... 28 הודעות מאת הציבור............................................................... 28