גיליון 5856 עמוד 1 מתאריך 07/10/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' בתשרי התשס״ט    5856    7 באוקטובר 2008

עמוד


עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 30

הודעה על הכרה בגוף מוכר להפניית מתנדבים

לשירות לאומי.................................................................. 30

הסמכת אחראי לפי תקנות דחיית שירות לתלמידי

ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי)............ 30

הסמכת אחראי לפי תקנות הביטוח הלאומי (בנות

בשירות לאומי בהתנדבות).......................................... 30

הודעה על גמר כהונתם של שופטים.................................. 30

מינוי רשם החברות, רשם השותפויות ורשם שמות עסק 30

מינוי חברה בוועדת רישיונות לפי חוק הנוטריונים..... 31

הודעה על מינוי חברה בוועדה הציבורית לקביעת

ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה....................... 31

מינוי חבר לוועדה המייעצת לרשם המתווכים.............. 31

הסמכת מפקח בסמכויות של הממונה על המרשם לפי

חוק המקרקעין................................................................... 31

מינוי יושב ראש וחבר בוועדת רישוי לפי חוק חוקרים

פרטיים ושירותי שמירה................................................ 31

מינוי יושבת ראש לוועדה לזכויות מטפחים................... 31

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין.................................... 31

מינוי חברים בוועדות ערר לפי חוק הרשויות המקומיות

(ביוב) וחוק בתי דין מינהליים..................................... 32

הודעה בדבר גמר כהונתם של דיינים............................... 32 הודעה על מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדה רפואית עליונה)................................................... 32

הודעה על מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדות רפואיות)............................................................... 32

ביטול מינוי קצין תגמולים לפי חוק משפחות חיילים

שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)........................... 33

צו בדבר ביטול מינוי יושב ראש רשות מוסמכת לפי

תקנות העסקת נכי מלחמה........................................... 33

ביטול מינוי קצין תגמולים לפי חוק הנכים (תגמולים

ושיקום)................................................................................. 33

מינוי פקיד גביה וממונים על הגביה.................................. 33

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד הממשלה......................... 33

הודעה על מינוי חבר בוועדה לפטורים ולמיזוגים לפי

חוק ההגבלים העסקיים................................................. 34

מינוי מפקח לפי חוק העבירות המינהליות...................... 34

הודעה על הנחת הצעה להסדרת הספקת המים באזור

קיצוב..................................................................................... 34

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 35

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 41

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 48

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 48

הודעות מאת הציבור............................................................... 52