גיליון 5857 עמוד 1 מתאריך 12/10/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג בתשרי התשס״ט    5857    12 באוקטובר 2008

עמוד

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות....................... 58

הסמכה לקציני שירות בתי הסוהר...................................... 58

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)........ 58

הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי חוק הפרוצדורה הפלילית(עדות), חוק יישום הסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות)

(תיקוני חקיקה), חוק סדר הדין הפלילי(סמכויות

אכיפה - מעצרים) וחוק    הגנת    הצומח...................... 59

מינוי ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים

לפי חוק שירות המדינה    (מינויים)............................. 59

מינוי עובדת ציבור לעריכת תסקירים לפי חוק סדר

הדין הפלילי....................................................................... 59

הכרה בגנים בוטניים................................................................ 60

מינוי מנהל בחירות לפי חוק הרשויות המקומיות

(בחירות)............................................................................... 60

עמוד

תמציות תקציבים רגילים של עיריות לשנת הכספים

2008 (אופקים, עיר הכרמל, הוד השרון וקרית גת) 60

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט.......................... 63

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין.............. 63

הודעות על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות. 64

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (אשקלון).............. 64

הודעה על שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה (עמק חפר) 64

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (נס ציונה)........................ 65

הודעה על הצגת לוחות זכויות............................................ 65

הודעות על בקשות לתיקון שטח וגבולות......................... 65

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 66

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט .................... 95

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות ....................... 96

הודעות מאת הציבור ............................................................... 98

דין וחשבון שבועי של בנק ישראל...................................... 104