גיליון 5858 עמוד 1 מתאריך 23/10/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ד בתשרי התשס״ט    5858    23 באוקטובר 2008

עמוד    עמוד

הודעה בדבר הארכת תוקפה של ההכרזה על מצב    מינוי שופטי נוער........................................................................ 107

מיוחד בעורף לפי חוק ההתגוננות האזרחית......... 106    מינוי רשם לפי חוק בתי המשפט.......................................... 107

הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת    מינוי רשמות לבית משפט לענייני משפחה..................... 107

מכרז....................................................................................... 107    מינוי מפקחים לפי פקודת מניעת זיהום מי הים בשמן. 108

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם לפי חוק    הודעה בדבר מינוי ועדת בחירות בבית שאן.................. 108

הבחירות לכנסת............................................................... 107    הודעה על רישום בפנקס המפלגות.................................... 108

מינוי שופט לפי חוק בתי המשפט........................................ 107    הודעות מאת הציבור............................................................... 108