גיליון 5859 עמוד 1 מתאריך 23/10/2008ילקוט הפרסומים

כ״ד בתשרי התשס״ט


5859


23 באוקטובר 2008


עמוד

נוהל הטיפול בבקשות לצו מניעה או לצו להסרת מודעות ולניקוי ושיקום מקרקעין לפי סעיף 17ב או 17ג

לחוק הבחירות (דרכי תעמולה)................................................................ 110

הודעות מאת הציבור........................................................................... 110