גיליון 5860 עמוד 1 מתאריך 29/10/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ל' בתשרי התשס״ט    5860    29 באוקטובר 2008

עמוד    עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה    מינוי ועדת אתיקה לדיינים................................................... 121

ועל שובו.............................................................................. 114    הודעה על שינוי בהרכב מועצת הרשות הממשלתית

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע    למים ולביוב....................................................................... 121

התרבות והספורט למוסדות ציבור............................ 114    בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 121

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות    הודעות מאת הציבור............................................................... 122

ופיתוח הכפר למוסדות ציבור..................................... 117    דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 128