גיליון 5860 עמוד 2 מתאריך 29/10/2008הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ועל שובו

לפי חוק-יסוד: נשיא המדינה

בהתאם לסעיף 24(ב) לחוק-יסוד: נשיא המדינה', אני מודיע על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום כ׳׳ג באלול התשס׳׳ח (23 בספטמבר 2008) ועל שובו ביום כ׳׳ח באלול התשס׳׳ח (28 בספטמבר 2008). ו' בתשרי התשס׳׳ט (5 באוקטובר 2008) (חמ 3-1300)

אהוד אולמרט

_    ראש הממשלה

1 ס׳׳ח התשכ״ד, עמ' 118.

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע התרבות והספורט למוסדות ציבור

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985 בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985' (להלן - החוק), בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ובהתייעצות עם המועצה הישראלית לתרבות ואמנות לפי סעיף 3(4) לחוק התרבות והאמנות, התשס״ג-02 220 (להלן - המועצה), מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע התרבות והספורט (להלן - המשרד), למוסדות ציבור: פעולות תרבות ערבית תקנה תקציבית: 31-03-73. כללי

1.    (א) ועדת התמיכות של המשרד (להלן - הוועדה), תדון

במתן תמיכות מתקציב המשרד למוסדות תרבות,

בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן3(להלן - הנוהל).

(ב)    התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים ובלא הבדל, לרבות באשר לגזע,

דת או קבוצה דתית, לאום, השקפה או השתייכות מפלגתית.

(ג)    בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה ובקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום שוויוני, מקצועי וענייני של מבחנים אלה; החלטות הוועדה יהיו מנומקות.

הגדרות

2.    במבחנים אלה -

״המדור״ - המדור לתרבות ערבית שבמועצה; ״מוסד כללי״ - מוסד שאינו מוסד עוגן; ״מוסד עוגן״ - מוסד ציבור העוסק בפעילות שנתמכת על פי מבחנים אלה העונה על כל אלה:

1    ס״ח התשמ״ה, עמ' 60; התשנ״ב, עמ' 34.

2    ס״ח התשס״ג, עמ' 64.

3    י״פ התשנ״ב, עמ' 2569; התשנ״ד, עמ' 4716; התשנ״ז, עמ' 1710; התש״ס, עמ' 3264; התשס״א, עמ' 402 ועמ' 1628; התשס״ב, עמ' 761; התשס״ג, עמ' 1358; התשס״ד, עמ' 107, עמ' 298 ועמ' 2030; התשס״ה, עמ' 330 ועמ' 1140.

(1)    למוסד מנהל אמנותי פעיל;

(2)    מספר המבקרים בתשלום בפעילויות המוסד בשנת ההערכה האחרונה היה 15,000 מבקרים לפחות;

(3)    המוסד הפעיל בשנת ההערכה האחרונה 2 הפקות חדשות לפחות;

(4)    המדור מאשר על סמך נתונים שהוצגו לפניו, כי פעילות המוסד נעשית בהיקף ארצי;

(5)    המוסד פעיל בתחום תרבות אחד;

(6)    מחזור הפעילות של המוסד בשנת ההערכה היה 700,000 שקלים חדשים לפחות, זאת על פי דוחות כספיים מבוקרים של השנה התקציבית המבוקרת;

(7)    מוסד יוגדר כמוסד עוגן גם אם התקיים אחד מהתנאים שלהלן:

(א)    התקיימו בו חמישה מתוך ששת התנאים שבפסקאות (1) עד (6), ובלבד שאם לא התקיימו בו תנאי פסקה (6), לא יפחת מחזורו מ-630,000 שקלים חדשים;

(ב)    המוסד פעיל בשני תחומי תרבות, ובלבד שהוא מקיים את כל התנאים שבפסקאות(1) עד (4) ו-(6);

״סוג מוסד״ - מוסד עוגן או מוסד כללי, לפי העניין;

״שנת הערכה״ - שלושת הרבעונים הראשונים (חודשים ינואר עד ספטמבר) בשנה שקדמה לשנת התקציב שבעבורה מתבקשת התמיכה והרבעון האחרון (חודשים אוקטובר עד דצמבר) בשנה שלפניה; לדוגמה: בבקשה בעבור שנת התקציב 2008 תהיה שנת הערכה התקופה המתחילה ב-1 באוקטובר 2006 ומסתיימת ב-31 בספטמבר 2007;

״שנת תקציב קודמת״ - השנה שקדמה לשנת שבעבורה מתבקשת התמיכה;

״שנת תקציב מבוקרת״ - השנה שקדמה לשנת התקציב הקודמת;

״תחום תרבות״ - אחד מאלה: תאטרון, מחול, אמנות פלסטית, ספרות או מוסיקה וכיוצא באלה תחומי התרבות מהסוג הנתמך על ידי המשרד מכוח סעיף 3א לחוק.

מטרות התמיכה

3.    מטרות התמיכה לפי מבחנים אלה הן:

(1)    להגביר את המודעות בקרב הציבור הערבי לכל סוגי העשייה והיצירה התרבותית והאמנותית ולעודדו להשתתף ולצרוך פעילות תרבות ואמנות;

(2)    לעודד הקמתם, פיתוחם ופעילותם של מוסדות תרבות ואמנות מרכזיים בקרב הציבור הערבי ולעודד את שאיפתם של מוסדות אלה לאיכות, מצוינות וייחודיות;

(3)    לשמר את המסורת התרבותית והאמנותית של הציבור הערבי, להפיצה, לפתחה ולקדמה.

הפעילות הנתמכת

4.    פעילות מוסד הציבור הזכאית לתמיכה היא פעילות בתחום התרבות הערבית, מתחומי התרבות הנתמכים על ידי מינהל התרבות במשרד, בין פעילות שוטפת ובין פרויקטים.

ילקוט הפרסומים 5860, ל' בתשרי התשס״ט, 29.10.2008 114