גיליון 5861 עמוד 1 מתאריך 30/10/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

א' בחשוון התשס״ט    5861    30 באוקטובר 2008

עמוד


עמוד

הסכם בדבר מימון הקמת מצבות לנפטרים גלמודים... 130

הודעות על מיזוגי חברות........................................................ 130

הודעות על פטור ועל פטור בתנאים מאישור הסדר

כובל....................................................................................... 134

הודעה בדבר הארכת מועד להגשת התנגדויות לתכנית

מיתאר מחוזית................................................................... 140

הודעה בדבר הארכת מועד להגשת הערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור לתכנית מיתאר ארצית................................................................................... 140


הודעות לפי חוק ההסכמים הקיבוציים -

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.8.2008.... 142

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.9.2008 ..... 144

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.9.2008.... 144

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 147

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 160

הודעות מאת הציבור............................................................... 160