גיליון 5861 עמוד 2 מתאריך 30/10/2008


הסכם בדבר מימון הקמת מצבות לנפטרים גלמודים

שנערך ונחתם בירושלים ביום ז' בתשרי התשס׳׳ט (6 באוקטובר 2008)

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל (להלן - הממשלה), המיוצגת על ידי אבי גבאי וסיגלית סייג, סגני החשב הכללי

- מצד אחד

לבין

המוסד לביטוח לאומי(להלן - המוסד), המיוצג על ידי אילנה שרייבמן, סגנית המנהל הכללי(גמלאות) ואברהם ברף, חשב המוסד

- מצד שני

הואיל והקמת מצבות על קברי נפטרים שנקברו בישראל מתבצעת דרך כלל על ידי קרובי הנפטר ועל חשבונם או על ידי הנפטרים בעודם בחיים;

והואיל וברצון הממשלה לממן את ההוצאות להקמת מצבות על קברי נפטרים גלמודים אשר אין מי שיקים מצבה על קברם;

והואיל והממשלה והמוסד ערכו הסכם מימון הקמת מצבות לנפטרים גלמודים' (להלן - ההסכם המקורי) ולפיו משלם המוסד למימון הקמת מצבות על קברי גלמודים, לפי התנאים המפורטים בהסכם המקורי, והכל לאחר שנתמלאו התנאים האמורים בסעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ׳׳ה-995ו(להלן - החוק),

אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: ו. תיקון סעיף 2

בסעיף 2 בהסכם המקורי, בהגדרה ”נפטר גלמוד”, במקום ”ובתום שנה” יבוא ”ובתום 6 חודשים”.

2.    תיקון סעיף 4

בסעיף 4(ו) בהסכם המקורי, במקום ”חלפה שנה” יבוא ”חלפו 6 חודשים”.

3.    תחילה ותחולה והוראת שעה

(א)    תחילתו של הסכם זה ב-ו בחודש שלאחר פרסומו (להלן - יום התחילה) הואו יחול לגבי מי שנפטר ביום התחילה ולגבי מי שנפטר בתוך 9 חודשים שקדמו ליום התחילה, אם טרם הוקמה מצבה על קברו.

(ב)    בתקופה שמיום התחילה ועד תום 24 חודשים מיום התחילה, ייקרא ההסכם כאילו בסעיף 2, בהגדרה ”נפטר גלמוד” ובסעיף 4(ו), במקום ”6 חודשים” בא ”3 חודשים”.

ולראיה באו הצדדים על החתום

סיגלית סייג אבי גבאי

משרד האוצר


אילנה שרייבמן אברהם ברף

המוסד לביטוח לאומי

(חמ 3-690) י י”פ התשנ׳׳ד, עמ' 4236; התשנ׳׳ז, עמ' 5691.

הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ”ח-988ו בהתאם לסעיף ו2(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ”ח-988וו, אני מודיעה על -(ו) הסכמתי לאישור של המיזוגים כלהלן:

מס' מיזוג    שמות החברות המתמזגות    העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

7462    השמירה טכנולוגיות מיגון בע”מ    שירותי מוקד ואבטחה

צ'קפוינט מערכות בע”מ    מערכות אלקטרוניותו ס׳׳ח התשמ׳׳ח, עמ' 28ו.

ילקוט הפרסומים 5861, א' בחשוון התשס׳׳ט, 30.10.2008 130