גיליון 5862 עמוד 1 מתאריך 03/11/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ה׳ בחשוון התשס״ט    5862    3 בנובמבר 2008

עמוד

הודעות מאת הרשם לעניני ירושה..................................................... 170

הודעות מאת הכונס הרשמי.......................................................... 220