גיליון 5862 עמוד 69 מתאריך 03/11/2008מחה באר שבע

הודעות על מתן צווי כינוס, אשיפות נושים ראשונות ומועד הדיון בביתמ״ש

נוועד הדיון ושעה

מועך קיום אטיפת מטיס ראטוות

תאריך מתן צו גינוט

מט. תיק ביתמ״ט

מט׳ תיק

גתובח

ת״ז

שם וזהייב/ת

10:00

03/05/09

09:00

19/02/09

09/09/08

8461/08

9779

האשכול 8/17 ,אשדוד

317590321

פוסוב מחנה

09:00

18/05/09

11:00

19/02/09

22/09/08

8491/08

9805

חלץ 121 ,חל)י

23664618

רוממי מרי□

ש:09

16/09/09

09:30

10/06/09

21/09/08

8475/08

9816

ייבין יהושע 8,באר שבע

67725333

סויסה מרדכי

10:00

03/06/09

11:30

18/03/09

22/09/08

8489/08

9837

אלי כחן 3ה/9,אשקלון

53942215

סוטיל רמי

10:00

08/07/09

10:30

20/04/09

21/09/08

8487/08

9856

תנפן 9, שדרות

59050799

מלכה שמחה

10:00

08/07/09

09:00

18/02/09

01/09/08

8455/08

9855

רחבת לת״י 80/17,באר שבי

23505001

דמו־1 יהודית לאה

12:00

10/05/09

09:30

19/02/09

25/08/08

8444/08

9898

חשלום 4/7,באר שבע

S8863499

עמד־ שמעון זנת

10:00

08/07/09

10:00

18/02/09

01/09/08

8449/08

9910

הרב קוק 8,אופקים

22753677

לסר׳ דוד

09:30

16/06/09

09:00

05/02/09

04/09/08

8450/08

9919

סקולסקי שלטה 12/10 ,באו

40881914

חאיב דבי

09:30

16/06/09

09:00

05/02/09

04/09/08

8451/08

9920

סקולסקי שלמת 12/10 ,בא1

304373293

חאיב חגיה

11:00

10/05/09

11:00

04/01/09

1Z/08/08

8430/08

9929

עין נטפים 10/17 ,אילת

42463455

קמחי שמעגן

09:00

03/05/09

11:00

05/02/09

25/08/08

8447/08

9930

שלמה סקולסקי 11/1 ,באה

58861238

סס׳י ארי חני

10:00

08/07/09

11:30

19/04/09

01/09/08

8453/08

9931

שלום עליכם 4/8,אשקלון

314181553

זב וין לוב ולדיסלב

10:00

08/07/09

11:30

19/04/09

01/09/08

8454/08

9932

שלום עליכם 4/8,אשקלון

314294984

זביאלוב אולגה

10:00

03/08/09

11:30

19/02/09

09/D9/08

8459/08

9946

רבי עקיבא 70/54,באר שבע

54630587

מאור אהחוך

10:00

03/06/09

11:30

19/02/09

09/09/08

8460/08

9947

רבי עקיבא 70/54,באר שבע

57724486

סאור פורטונה m

12:00

10/05/09

10:00

05/02/09

25/08/08

8446/08

9945

ההסתדרות 10/3 ,אשקלון

67600726

מחס שחהאי

09:00

Z5/05/09

10:30

19/02/09

01/09/08

8448/08

9963

שד אצ״ל 42/4 ,אשקלון

53260329

שיראזיאן דוד

09:30

16/06/09

10:00

19/02/09

04/09/08

8464/08

9980

ת״ד 1417 ,דימונה

25677709

שבת זאייס

09:00

03/06/09

09:30

18/03/09

09/09/08

8469/08

9996

שילח 3/41 ,אשקלון

322164567

ביקיטיך וחניקה

10:00

20/04/09

09:00

04/01/09

18/09/08

8483/08

10005

יוחנה ז ׳בוטינס 4/47■,באר 1

21524723

בן שימול הדר

09:00

16/06/09

11:30

16/03/09

02/09/08

8456/08

10011

ניצנים 4/17 ,אשק*ן

308633775

חביקוב אלכם

09:00

16/06/09

11:30

16/03/09

02/09/08

8457/08

10012

ניצנים 4/17■,אשקלון

314422932

ר׳וניקוב סופיה

09:00

18/05/09

09:30

05/02/09

23/09/08

8499/08

10038

ת״ד 487,אילת

316947449

ויסמן חיים

אסיבות יתקימו במשרדי הכונ״ר ברח׳ התקווה 4, באר שבע, הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחוזי בבאר שבע

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס ביום הדיון בבקשת בשיטת הרגל רשאי ביהמ״ש להורות על הפטר החייב צבי קויש,עו״ד, סגן הכונ״ר, מנהל מחוז באר שבע


237 ילקוט הפרסומים 5861, ה' בחשוון התשס־ט, 1.1008 ו.ג