גיליון 5863 עמוד 1 מתאריך 04/11/2008רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' בחשוון התשס״ט    5863    4 בנובמבר 2008

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי חברים למועצה הציבורית להנצחת

זכרו של זאב ז'בוטינסקי................................................. 246

הודעה על מינוי חברים למועצה הציבורית להנצחת

זכרו של בנימין זאב הרצל............................................ 246

אישור רשימה של סיגורים לפי חוק שירות המדינה

(משמעת).............................................................................. 246

מינוי חברים לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה

וגופים מבוקרים................................................................ 246

מינוי נציג שר המשפטים וממלאי מקומו בוועדה

המחוזית לתכנון ולבניה................................................ 246

הודעה על מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדה רפואית עליונה)................................................... 247

הודעה על מינוי חברי ועדה לעררים לפי תקנות

הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות).... 247 הודעה בדבר דחיית מועד הבחירות במועצה האזורית

אבו-בסמה........................................................................... 247

אכרזות בדבר שינוי תקנים רשמיים ................................... 247

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי ........................................... 247 תיקון מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של

משרד החינוך והתרבות במוסדות ציבור................ 248

הודעה על הגשת בקשה לשינוי שם מפלגה בפנקס

המפלגות.............................................................................. 248

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה............................................... 248

הודעה בדבר מועד תחילת כהונתם של ראשי מועצות

אזוריות................................................................................. 249

תמצית תקציב רגיל של עיריית טייבה לשנת הכספים

2008........................................................................................ 249

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 249

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (חדרה).................. 250

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 250

הודעות בתי הדין הרבניים .................................................... 254

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 257

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות ....................... 260

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................. 261

הודעות מאת הציבור............................................................... 261